Protokoll 2016

Verksamhetsberättelse för 2016

Olshammar förr

Verksamhetsberättelse för år 2016.

Styrelse för 2016 har varit Sune Eriksson, ordförande, Gerard Riem Vis, kassör, Elisabeth Lennartsson, sekreterare, Urban Karlsson, Tommy Svensson och Yvonne Haag.

Ersättare till styrelsen var Gunnel Cunei och Lars-Mikael Karlsson.

Revisorer var Jan-Olov Karlsson och Britt-Louise Otter med Inger Karlsson som ersättare.

Året inleddes med årsmötet den 26 januari på Olshammarsgården, där de närvarande medlemmarna festade på smörgåstårta, som föreningen kunde bjuda på efter den lyckade kiosksäsongen vid Fagertärn.

Mötet 1 mars filmades av en blivande dokumentärfilmare som gjorde sitt examensarbete med att jämföra livet i glesbygd mot livet i en storstadsförort. Kommunalrådet Per Eriksson var inbjuden att berätta hur det går för kommunen med integration och skola för alla flyktingbarnen. Han berättade också att stallarna i Aspa avses att bli båtmuséum, men pengar finns inte i år. Bygget av nya kulturhuset Sjöängen går framåt, skoldelen kommer att användas till höstterminen och det övriga ska invigas i november. Vi beslutade att ha öppet i Fagertärn i juli och vilka olika aktiviteter som ska bli i Sköna maj.

Nästa möte den 29 mars var tänkt att bli planeringsmöte om hur flyktingarna i Folkets Hus ska kunna hjälpa till med lite småjobb, för att kunna få väntetiden att kännas lättare. Tyvärr uteblev de som var huvudpersoner, men aktiviteter med Aspa IK i idrottshallen pågår. Fortsatt planering inför Sköna maj, städdag i centrum och blomsterplantering och röjning av Munkastigen och Norra Vätterleden.

Höstsäsongen startade 27 september. Britt-Louise kunde rapportera att förtjänsten vid Fagertärn blev över 17 000 kronor. För macken finns ännu ingen lösning eftersom alternativet vid norra infarten inte gick att genomföra. Nerskräpningen vid återvinningsstationen diskuterades, det finns telefonnummer på skylt att ringa. Naturligtvis vill vi att det ska vara ordning där. Även oklippta häckar i gathörn var uppe till diskussion. Får vara högst 80 cm i 10 meter från gathörnet. Beslut att köpa ljung till blomlådorna i centrum.

Den 25 oktober visade Leif Linus Larsson filmen om Olshammar inför en fullsatt lokal, som vi numera har gratis, eftersom PRO gjort en överenskommelse med kommunen. Vi funderade på olika sätt att få tillbaka macken. Möjligen skulle det kunna gå att klassa om huset från bostadshus till annan lokal. Vi ska kontakta Byggnadsnämnden.

Länsstyrelsen var inbjudna den 22 november för att berätta om inventering av natur och kulturminnen vid Aspaån. Detta möte hölls på Olshammarsgården och var ett samrådsmöte enligt Vattenförvaltningen. Det kommer att ta minst 1 år innan det blir klart vad kraftverksägarna vill göra med dammarna med mera.

Årets sista möte hölls luciadagen. Inger och Lollo berättade om 40 år med båtklubben. Mycket byggande har det blivit genom åren, både bryggor och olika hus och senast ställplatser för husbilar. Man har bra kompetens bland medlemmarna och har kunnat fixa väldigt mycket själva. Rapporterades också att de som jobbade vid Fagertärn nu blivit bjudna på julbord som tack för insatsen i somras.

Övrig verksamhet:

Sköna maj-projektet genomfördes i hela Tivedsområdet. Vi hade vandring i Olshammar med Per-Olof Öhrman och vandring runt Utnäset, där Olshammarsgården serverade mat för dem som önskade. Antalet deltagare var riktigt bra, särskilt som det regnade under Olshammarsvandringen. På städdagen i centrum, som kombinerades med blomplantering, blev det åtskilliga säckar skräp, som kommunen kom och hämtade. Flera av våra medlemmar ställde upp och hjälpte Intresseföreningen med Munkastigen och ett litet gäng röjde vår egen led Norra Vätterleden.

Fagertärn:

Liksom föregående år hade vi kioskverksamheten vid Fagertärn. En mycket trevlig aktivitet, som också ger lite pengar i kassan för trevligheter för de boende i vår trakt. Vi fick ett par fina bilder att lägga på hemsidan på en lom och näckrosor. Första veckorna var lugna men sen kom massor av besökare och vi hade kanske kunnat ha öppet ytterligare någon vecka. För kommande år hoppas vi på några fler som hjälper till att bemanna.

Slutord:

Det har blivit många aktiviteter under året kan man konstatera när detta skrivs. Medlemsantalet har stigit och vi tolkar det som att vi har stöd från traktens invånare, även om inte så många kommer alla möten, vissa gånger har det däremot varit väldigt många deltagare.

Styrelsen tackar för förtroendet för 2016 och önskar den nya styrelsen lycka till för det nya verksamhetsåret.

 

Sune Eriksson                            Gerard Riem Vis                                 Elisabeth Lennartsson

 

Tommy Svensson                      Yvonne Haag                                      Urban Karlsson

Luciamöte 13 december

Protokoll fört vid mötet 13 december 2016 i Olshammars skola.

§53                      Mötet öppnades av ordf Sune Eriksson       

§54                      Dagordning fastställdes.  Att justera dagens protokoll valdes ??.

§55                      Båtklubben 40 år

                             Aspa Båtklubb har haft 40-årsjubileum i sommar. Inger och Lollo berättade med bilder om hur allting började och viktiga händelser. Starten var ett pumphus som man fick överta från Munksjö AB. Detta renoverades med ny dörr mot framsidan och fönster. Allt arbete har gjorts av medlemmar och i vissa fall med hjälp utifrån. Klubben har många kompetenser bland medlemmarna. Nästan hela tiden har olika byggprojekt pågått, eftersom klubben har blivit större. Det har bland annat blivit ny kaj och nya bryggor, toalett och dusch, belysning i hela området, förråd och liten verkstad och senast eldragning till ställplatser för husbilar. Även suganordning för båttoaletter har tillkommit. Antal gästnätter har ökat, men senaste åren har det blivit fler husbilar än gästbåtar. Ett problem uppstod när affären stängde, troligen orsak till att gästbåtarna minskade lite och nu kan man inte heller få tag i bensin. En bred verksamhet finns för medlemmarna och ortsbefolkningen är alltid välkomna. Det är segeltävlingar, barnaktiviteter och grillkvällar t ex. Att båtklubben är väldigt viktig för Olshammarstrakten  kunde vi alla konstatera när vi lyssnat .      

§56                      Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

§57                      Rapporter

                             Minnesanteckningarna från förra mötet om Aspaån den 22 november är skickade till Länsstyrelsen för faktagranskning och har inte kommit tillbaka. Läggs upp på hemsidan när det kommer.

§58                      Nästa möte blir årsmötet

                             Vi beslutade att årsmötet ska bli den 7 februari på Olshammarsgården, med något att äta. Ekonomin är bra efter inkomsten från Fagertärn så föreningen kan bjuda. Styrelsemöte hålls 18 januari, då diskuteras förslag till verksamhetsberättelse.  

§59                      Övrigt

                             Vi tackade Inger för de goda saffransbullarna som hon bakat.  

§60                      Avslutning.

Sune avslutade mötet och tackade för det gångna årets verksamhet. 

Vid protokollet:                                                                                   Justeras:                                                                                                                                                                             

Elisabeth Lennartsson                                                                    Gerard Riem Vis                                                     

                                                                                                                    

22 november Information om Aspaån

Minnesanteckningar fört vid informationsmötet för Aspaån

22november 2016 i Olshammarsgården.

Representanter för Länsstyrelsen var inbjudna till vårt möte för att berätta om natur-och kultur­inventering runt Aspaån. Länsstyrelsen ska arbeta för att uppfylla riksdagens miljömål om god status i sjöar och vattendrag. Man ska också arbeta för att kulturvärden inte får fördärvas eller i vart fall minimera skador, i de fall det måste göras åtgärder i kulturmiljö. Aspaåns utlopp till Vättern innebär att de fiskar som lever i Vättern ska ges möjlighet att kunna leka och även söka föda uppströms, för att god status ska uppnås i ån till år 2021 enligt EU:s vattendirektiv. Idag är statusen klassad som otillfredsställande på många ställen i ån.

Detta är lagstiftningen:

  • 1734 Byggningabalken,
  • 1880 införs Vattenrättsförordning, som vissa domar härrör från
  •  1918 införs vattendomstolar och krav på prövning  (gäller för dammen vid fotbollsplanen byggd 1929)
  • 1983 kom Vattenlagen med generell tillståndsplikt för vattenverksamhet
  • 1999 intogs bestämmelserna i Vattenlagen i Miljöbalken, som gäller nu.

Dammar byggda enligt ”gammal hävd” kan endast åberopas bakåt till 1872, efter det året betraktas det som modern verksamhet enligt domar i Mark-och Miljödomstolarna, som upphävt en del gamla tillstånd och där man angett ”gammal hävd” för att ha kvar dammen.  Vattenkraftverk måste ha tillstånd och lämna in dammsäkerhetsutredningar för dammar högre än 5 meter och vattenföring större än 100 000 liter/sekund. Länsstyrelsen kan besluta att andra dammar också ska rapporteras. Omprövningar kan göras på grund av klagomål från omgivningen eller på eget initiativ av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan också föra talan i domstolen om omprövning av gamla tillstånd. Företaget ska själva bekosta det, enligt principen om att ”förorenaren” betalar för att miljön inte får påverkas. Kraftverksbranschen har också egna regler.

 I processen ska ingå samråd med allmänheten.  De senaste åren har ca 10 vattenkraftverk fått förelägganden i länet och ca 50 saknar ännu tillstånd. Det är kraftverksägaren som skickar in till Länsstyrelsen om vad som söks tillstånd för och vilka miljökonsekvenser det innebär. Efter det blir det ytterligare samråd med allmänheten där man klargör sina synpunkter. Därefter blir det en förhandling i Mark- och miljödomstolen.  Bolaget/sökande ska betala detta och visa att verksamheten är tillräckligt lönsam för att kunna klara sina åligganden.

Efter kaffepausen vidtog frågor. Här redovisas svaren:

Kraftverksägaren i Aspa vill gärna söka tillstånd och Länsstyrelsen har informerat hur man gör och vad som ska ingå.

 Om staten vill ha kvar små kraftverk för beredskapsläge är en politisk fråga. Inga bidrag finns idag. För Sverige som helhet är verken försumbara, men kan möjligen ha lokal betydelse. 

Naturvärdena är prioriterade i Aspaån. Likaså ska kulturvärdena skyddas enligt Kulturmiljölagen, om det ändå måste till åtgärder måste de kompenseras för att inte skadas. Det måste vara tillstånd för åtgärder, och som är överklagningsbara.

Lågt vattenstånd i dammen vid fotbollsplanen beror på att luckor varit öppna, hade kunnat skötas bättre för att behålla det lilla vatten som fanns i tillrinning. Eftersom inget tillstånd och regler finns i dagsläget att ha tillsyn över, så kan inte Länsstyrelsen göra något, en typ av moment 22. Den höga dammen är osäker eftersom inget dammsäkerhetsintyg är inskickat, man kan inte heller veta hur osäker, eftersom den inte är kontrollerad. Den är byggd 1929 och skulle ha haft tillstånd enligt 1918 års lag, vilket den alltså inte har.

Om det sker utrivningar av dammar är det sjöars nuvarande höjd över havet det som ska gälla. Det kan ske genom att man gör trösklar som reglerar nivån. Ingen utrivning får göras utan utredning och tillstånd av Mark- och Miljödomstolen, som också beslutar om hur det ska gå till och vilken nivå som ska råda. Ett riktigt torrår kan det givetvis sjunka, men inte på grund av tröskelnivån.

Fiskvägars placering är viktigare än vattenmängden i rännan, men sannolikt behövs minst 100-200 sekundliter. Aspaåns flöde är 600 liter/sekund normalt, så det borde räcka även för vattenkraften.

Fiskvandring bör kunna ske upp till Rösjön och Södra Asplången. Norra Asplången är mer problematisk, det kanske aldrig har funnits väg där.

 

Vi får gärna ringa och prata med handläggarna för de olika intressen som är berörda i Aspaån.

Daniel Bergdahl, vattenhandläggare

Maria Hellström, tillsyn av kraftverk och dammar

Maria Waldebrink, kulturmiljö

Katarina Nyberg, lagstiftningen och juridiska frågor

Martin Engström, fiskerikonsulent

 

42 närvarande personer lyssnade och diskuterade

 Vid anteckningarna

Elisabeth Lennartsson

Filmen om Olshammar 25 oktober

Protokoll fört vid mötet 25 oktober 2016 i Olshammars skola.

§45                      Mötet öppnades av ordf Sune Eriksson       

§46                      Dagordning fastställdes.  Att justera dagens protokoll valdes Tommy Svensson.

§47                      Filmen om Olshammar

                             Vi hade bjudit in Leif Linus Larsson att visa sin film om Olshammar. Det var många både gamla och nyare bilder med texter som visades under den dryga halvtimmen som filmen tog. Många kommentarer hördes från de närvarande. Att det var ett populärt mötesinslag bevisades av att salen var fullsatt. Föreningen bjöd på tårta denna gång för att fira det goda resultatet från sommaren vid Fagertärn.

§48                      Föregående protokoll lästes upp och godkändes.

§49                      Rapporter

                             a) Sune och flera andra rapporterade från en föreningsträff i Sjöängen. Den handlade om vad föreningar kan ha för nytta av lokaler mm. Det ska komma en inbjudan till en föreningsmässa, där vi kan visa upp oss och vår verksamhet.

§50                      Nästa möte 22 november

                             Länsstyrelsen vill eventuellt komma nästa möte och berätta om natur- och kulturinventering som de gjort runt Aspaån. Om det inte blir av ber vi Inger och Lollo att berätta om båtklubbens 40 åriga verksamhet.

§51                      Övrigt

                             Diskussion om vad som går att göra för att få till en mack igen.  Gerard har pratat med fastighetsägaren, han är inte villig att göra något åt huset. Vi skulle kunna skicka ett brev till Byggnadsnämnden för att försöka få huset nerklassat och inte som bostadshus. Lisa gör förslag. Det kan finnas möjlighet att söka pengar genom Leader eller Skogsstyrelsen för investering i en anläggning i en binge. Att flytta nuvarande anläggning en bit till Askersundsbostäders mark kan vara ett annat sätt att lösa frågan.

 

§52                      Avslutning.

Sune avslutade mötet.

 Vid protokollet:                                                                                           Justeras:

                                                                                                                                                           Elisabeth Lennartsson                                                                               Tommy Svensson                                                   

Protokoll 27 september

Protokoll fört vid mötet 27 september 2016 i Olshammars skola.

§36                      Mötet öppnades av ordf Sune Eriksson       

§37                      Dagordning fastställdes.  Att justera dagens protokoll valdes Yvonne Haag.

§38                      Föregående protokoll lästes upp och godkändes. Gerard valdes att justera.Höstens verksamhet diskuterades. Styrelsen har föreslagit 3 mötesdagar: 25 oktober, 22 november och 13 december med Luciakaffe. Om Linus Larsson kan komma och visa bilder och berätta kan datum behöva ändras. Mötet beslutade enligt förslaget.              

§39                      Rapporter

                             a)Britt-Louise redovisade inkomsten för Fagertärn. Det blev 17 190 kr för föreningens del. Första 2 veckorna var antal besökare mindre än vanligt men de 3 sista veckorna var det väldigt mycket folk. Vi ska skicka en skrivelse till kommunen med begäran om   lite ändringar och reparationer som behövs. De som arbetade kommer att bjudas på julbord av föreningen.

                             b) Arbetet med att få en ny mack har inte lyckats, den mark som var tänkt tillåter inte ägaren att använda. Vi får försöka vända oss till ägaren av huset om att det ska klassas som förbjudet att använda som bostad. Det krävs i så fall också beslut i kommunen om   det, så det kan ta tid.

                             c) Ekonomi. I kassan finns just nu 5091 kronor och sen tillkommer det vi tjänade i Fagertärn. Vi kommer att bjuda på tårta för att fira detta på nästa möte. 93 hushåll är medlemmar.

                             d) Vi måste sätta upp ny stolpe för grannsamverkansskylten på norra infarten. Den förstördes när de klippte gräskanterna.

§40                      Återvinningsstationen

Det har varit flera fall av nerskräpning på stationen. Några har ring till numret som står på skylten och de har kommit och städat. Några har själva städat upp. Vi olshammarsbor vill självklart att det ska vara ordning och snyggt där, blir det skräpigt i fortsättningen kan vi riskera att den dras in. Vi begär bättre belysning av kommunen, det är väldigt mörkt där.

§41                      Trafikfarliga korsningar med höga häckar

Ett barn på cykel var nära att bli påkört vid en korsning med drygt meterhög häck. Enligt lag ska häckar få vara högst 80 centimeter i 10 meter åt vart håll vid en korsning. Det är fastighetsägarens ansvar. Eftersom vi oftast har bra relation med grannarna så kan man prata med den som missar bestämmelsen, hen kanske inte känner till det. På en liten ort är det viktigt att man pratar direkt med varandra och inte genom att polisanmäla. Vi har ju också grannsamverkan mot brottslighet i Olshammar, det innefattar också att vi är trevliga mot varandra. Det finns rätt många barn som cyklar och det är särskilt viktigt för dem att häckar är lågt klippta i korsningar.

 

§42                      Nästa möte 25 oktober

Om Linus Larsson kan komma och visa bilder så kan det hända att mötet behöver flyttas, om han inte kan då. Det får styrelsen meddela så fort som möjligt. Affisch ska sättas upp på tavlan när vi har möten.

§43                      Övrigt

Vi beslutade att köpa ljung till planteringen i centrum, eftersom det finns gott om pengar i kassan. Kalles trädgård har ett bra erbjudande.

§44                      Avslutning.

Sune avslutade mötet.

 

Vid protokollet:                                                                                                                 Justeras:          

 

Elisabeth Lennartsson                                                                                                     Yvonne Haag                                

Protokoll 29 mars 2016

Protokoll fört vid mötet 29 mars 2016 i Olshammars skola.

§26                      Mötet öppnades av ordf Sune Eriksson       

§27                      Dagordning fastställdes

§28                      Kan asylsökande hjälpa till med småjobb?

Diskussionen om hur de asylsökande skulle kunna hjälpa till med småarbeten ställdes in, eftersom ingen av de ansvariga eller boende var närvarande.

§29                      Städdag i centrum

Vi beslutade att göra en städning i centrum och efter vägen onsdagen 20 april klockan 17. Sune har säckar. Ta gärna med någon kratta och handskar. Vi ber kommunen komma och hämta säckarna som vanligt. Britt-Louise och Olshammarsgården håller med penséer till blomlådorna och vi ser till att de planteras samtidigt med städningen. Som avslutning bjuds vi på fika på Olshammarsgården.

§30                      Rapporter

                             a)Munkastigen Trial Run blir lördag den 23 april, start på Olshammarsgården.

                             b) Munkastigen kommer arr röjas söndag 17 april kl 14. Samling vid           Olshammarsgården

                             c) Vår egen led Norra Vätterleden ska röjas den 8 maj, samling kl 10 vid Olshammarsgården. Korvgrillning efter jobbet.

§31                      Sköna Maj

Byavandring med Per-Erik Öhrman beslutades söndag den 15 maj.

Vandring på Utnäset med möjlighet att köpa grillbuffé blir söndag den 22 maj. Samling vid Igelbäcken klockan 11. Anmälan om mat till Lisa 070-65 909 63 senast 20 maj.

Tidningen kommer omkring 10 april, vi delar ut som vanligt. I år har vi en annons för att stödja tidningen ekonomiskt.

§32                      Fagertärn

Vi beslutade att ha öppet från midsommar och en vecka in i augusti.  Anmälningslista att jobba ligger på Olshammarsgården, även på hemsidan.

§33                      Nästa möte 17 maj

I planeringen ska det bli ett möte 17 maj. Eftersom det är väldigt många aktiviteter i maj så kanske vi inte genomför det.  När vi städar centrum, kan vi diskutera och besluta hur det blir.

§34                      Övrigt

a)      Lokalen för ungdomsgården är inte målad ännu, inget besked finns när den blir klar.

b)      Ungdomens Nykterhetsförbund vill försöka ordna något roligt för kvinnor. T ex bollywood-dans eller något annat. De meddelar på Facebook.                          

c)       I kassan har vi cirka 11 500 kronor, det känns roligt att inte hela tiden behöva vara sparsam, nu har vi råd att satsa på något för trevnaden i Olshammar.

 

§35                      Avslutning.

Sune avslutade mötet.

 

 

 

Vid protokollet:                                                                                   

 

Elisabeth Lennartsson                                                                       

                                                                                                                    

Mötet 1 mars 2016

Protokoll fört vid mötet 1 mars 2016 i Olshammars skola.

Dagens möte filmades av Erika Lager, som studerar sista året på Nordens Dokumentärfilmskola. Det är slutarbetet hon genomför nu och som går ut på att jämföra livet på landsbygden med livet i en storstadsförort. Det innebär att det är innevånarna själva som berättar om sin vardag och sina fritidsintressen och föreningsliv. Vi hoppas att det blir möjligt att få se filmen senare. Hon har varit i kommunen under 2 månader och filmat på olika ställen.

§19                      Mötet inleddes med att kommunalrådet Per Eriksson rapporterade att förslaget att flytta macken till norra infarten inte var genomförbart, på grund av att en bäck går där och att eventuella utsläpp då går direkt till sjön. Kommunen fortsätter att hitta lösning.

Pro-lokalen i skolan upplåts nu gratis till föreningslokal för orten, fram till att kommunen har sett över så att alla orter behandlas lika med föreningslokaler.

Kommunen fick 41 miljoner till hjälp för integration och extra kostnader att användas 2015-2016. En del av pengarna, 7 milj, kommer att användas till ett jobbprojekt för dem som har fått uppehålls­tillstånd. Föreningar kan söka pengar för olika kostnader man kan ha för aktiviteter, som syftar till att underlätta för de asylsökande. Det kan också vara för lokalhyror för sporthallen, innebandyklubbor eller andra saker som behövs för aktiviteter, som helst ska vara under en period. Söks hos kommunchefen. Kommunen bygger ett boende för 20 ensamkommande barn i ”gamla Elektroluxfabriken” när detaljplanen blir klar.

Ambitionen med stallarna i Aspa är att det ska bli ett båtmuséum. Taket behöver lagas snarast, men det finns en entreprenör som vill använda delar av lokalen till arrangemang, som kan kombineras med muséet. De trasiga gatljusen har tagit lång tid att få lagat, det anmäldes vecka 43 och är inte åtgärdat än. Per lovade att kontrollera saken.

Därefter vidtog en redogörelse för hur det kommer att bli i det nya kulturhuset, tanken är att det blir 54 evenemang det första året plus bioverksamhet, som det finns möjlighet att ha samtidigt. En lokal för dans och balett saknas i hela länet och Regionen får möjlighet att satsa lite pengar på detta. Det förväntas att turistsäsongen förlängs till hela året på detta sätt, genom bussresor hit. Ljud­anläggningen blir en av Sveriges 5 bästa, likaså blir bioduken fullstor. Turist- och evenemangsbyrån ansvarar för att sälja biljetter och organisera verksamheten och får 2 nya tjänster för att lösa det. På sommaren kan det bli en liten kiosk i hamnen för att hjälpa till under högsäsongen. Lokalhyrorna för föreningar är inte fastställda, men det är tänkt att de ska vara så låga, att alla föreningar har råd. En utredning pågår. Skoldelen invigs 18 augusti, konsthallen och bion planeras till september. Övriga kulturhuset invigs 11, 12 och 13 november med bl a en musikal om Bert Karlsson och dans med en känd orkester i matsalen. Manskören kommer att ha adventskonsert. Caféverksamheten ska drivas av kommunen, troligen som ett socialt företag för funktionsnedsatta personer. Delar av gamla skolan kommer att bli parkering för Kulturhuset, en del kanske blir bostäder, just nu pågår detaljplane­arbete.  Idrottshallen blir kvar för skolverksamheten. På sikt kan någon idrottshall kombineras med simhall, men de pengarna finns inte på några år. Planer finns också att göra ett Ungdomens hus av någon del som inte rivs, med bl a klättervägg.

 

 

§20                      Sköna Maj

Byavandring med Per-Erik Öhrman beslutades söndag den 15 maj. Vandring på Utnäset med möjlighet att köpa grillbuffé blir söndag den 22 maj. Femkamp i sumobrottarutrustning och avsmakning av bl a syrisk mat planeras av asylförläggningen i samarbete med oss på lördagen den 14 maj. Detaljer och tider kommer att införas i Sköna Maj-tidningen. Norra Vätterleden ska röjas den 8 maj, samling kl 10 vid Olshammarsgården.

§21                      Fagertärn

Vi beslutade att ha öppet från midsommar och en vecka in i augusti. Nu får vi försöka bemanna, kanske kan några från asylförläggningen praktisera hos oss. Arrendeavtal med kommunen tecknas av Elisabeth snarast.

§22                      Rapporter       

Gerard rapporterade att redan har 30 personer betalat in medlemsavgiften och vi har drygt 12 000 i kassan.

§23                      Nästa möte 29 mars

Några från flyktingförläggningen vill starta en grupp som kan hjälpa till med trädgårdsarbete, hundpromenader och annat som folk vill ha hjälp med. Det är inte för att tjäna pengar, utan för att de vill göra något för Olshammar. Vi beslutade att de presenterar sitt förslag nästa gång.

§24                      Övrigt

Förslag lämnades om att ha ett seniorutskott inom föreningen nu när PRO lagt ner. Beslut att beredas på nästa styrelsemöte.

Papperskorg för hundbajs saknas utefter Södervägen. Styrelsen undersöker detta.

§25                      Avslutning.

Sune avslutade mötet.

 

 

Vid protokollet:                                                                                   

 

Elisabeth Lennartsson                                                                        

Årsmöte 26 januari 2016

Protokoll fört vid årsmötet 26 januari 2016

i biblioteket på Olshammarsgården

§1 Mötet öppnas

§2 Dagordning fastställs.

§3 Till mötesordförande valdes Sune, mötesekreterare valdes Lisa och till protokollsjusterare valdes Gunnel Cunei och Urban Karlsson.

§4 Beslutades att mötet varit riktigt utlyst enligt stadgarna.

§5 Verksamhetsberättelse, kassaberättelse och revisionsberättelse lästes upp och godkändes alla. Vi har lyckats göra ett överskott på 7459 kronor.

§6 Mötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§7 Fastställande av medlemsavgift för 2015. Beslutades oförändrat 50 kr per person, 80 kr för familj.

§8 Mötet beslutade att 1000 kr i kostnadsersättning ska fördelas inom styrelsen. Inget arvode betalas.

§9 Till ledamöter i styrelsen för 2 år omvaldes Urban Karlsson och Gerard Riem Vis och nyvaldes Yvonne Haag. Kvarstår gör Sune Eriksson, Tommy Svensson och Elisabeth Lennartsson.

§10 Till ersättare i styrelsen för 1 år nyvaldes Gunnel Cunei och Lars-Mikael Karlsson.

§11 Val av 2 revisorer för 1 år.  Omvaldes Britt-Louise Otter och Jan-Olov Karlsson.

§12 Till revisorsersättare 1 år omvaldes Inger Karlsson.

§13 Ingen ville bli valberedning.

§14 Rapporter:

a)      Ett möte har hållits om Sköna maj 2016. Deltog gjorde Sune och Elisabeth. Det blir 1-29 maj i år. Vi funderar på byavandring i Olshammar, Utnäset, femkamp på idrottsplanen. Diskteras vidare nästa styrelsemöte, som blir 9 februari. Dagen därpå är nytt arbetsmöte i Tived om Sköna maj.

b)      Från Länsbygderådet att vi kan skicka någon till Landsbygdsriksdag på Gotland i maj.

c)       Rapport från kommunens möte om Sjöängen och vilken nytta föreningar kan få av detta.

d)      Om macken finns inget nytt från kommunen (har Henrik Olovsson meddelat dagen efter mötet).

e)      Barn- och ungdomsverksamheten: Ungdomsgården har inte kommit igång ännu, oklart när, eftersom det är svårt att få kontakt med någon ansvarig på kommunen. Innebandy och barngympa pågår.

f)       Gerard rapporterar att han ska träffa repr.  för kommunen och diskutera PRO-lokalen. De vill att det ska vara en allmän föreningslokal att ha möten i gratis för alla föreningar i Olshammar.

 §15 Nästa möte 1 mars, vi försöker bjuda in Per Eriksson och prata om macken.

 §16 Verksamhetsplan 2016.

 Förut beslutade dagar för röjning av leder är något osäkra, för övrigt kvarstår beslutet. Diskussion

fördes om kioskverksamheten i Fagertärn, som vi vill fortsätta med. Diskussion ska föras med

kommunen.

 §17                                                                               

Övriga frågor fanns inga

 §18 Mötet avslutades.

 Därefter gick vi ner i matsalen och avnjöt Olshammarsgårdens smörgåstårta.

  

Olshammar den 26 januari 2015.

 Vid protokollet

Elisabeth Lennartsson

 Justerat:

 Gunnel Cunei                                                                                        Urban Karlsson

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

Elisabeth Lennartsson | Svar 08.02.2018 22.00

Ja vi är en förening som du gärna får gå med i och delta i verksamheten. Föreningen för Olshammars Utveckling heter vi men kallas mest utvecklingsföreningen.

Ronnie Strandberg | Svar 08.02.2018 18.14

Fantastiskt att det finns så fina människor som kämpar för Olshammars utveckling! Beundransvärt!!
Finns det en förening också?

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

06.05 | 10:11

Mest är det båtstölder eftersom det finns många båtar och stor hamnverksamhet. Det är de stora dyra som försvinner. Dumpas skräp och skrotbilar ibland

...
06.05 | 09:52

En fråga. Jag skriver om kriminalitet.
Hur ser det ut historiskt. Hur ser kriminaliteten ut i Olshammar. Stort och smått.

...
30.04 | 10:28

Det går säkert att få fram. Kan du meddela namn och ev födelsedatum på mormor till lisa.olshammar@gmail.com så försöker vi hjälpa dig

...
29.04 | 16:58

Hej min mormor är född i olshammar 1878 , jag undrar var i olshammar man bodde då , mormors far var tegeldräng , jag har alldrig varit i olshammar, ska nog t

...
Du gillar den här sidan