Årsmötet 2019

Årsmötet 2019

En av 2018 års blomlådor

Protokoll fört vid årsmötet 29 januari 2019 på Olshammarsgården

§1 Mötet öppnas av ordf Sune.

§2 Dagordning fastställs.

§3 Till mötesordförande valdes Sune, till mötessekreterare valdes Lisa och till protokollsjusterare valdes Karl-Ivan Niklasson och Gerd Karlsson.

§4 Beslutades att mötet varit tillräckligt utlyst.

§5 Verksamhetsberättelse, kassaberättelse och revisionsberättelse lästes upp och godkändes alla. Vi har gjort ett överskott på 17 697 kronor från verksamheten vid Fagertärn och fått drygt 2000 kr i gåvor. Årets överskott blev 4832kr.  I kassan fanns vid årsskiftet ca 40 000 kr.

§6 Mötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§7 Fastställande av medlemsavgift för 2019. Beslutades oförändrat 50 kr per person, 80 kr för familj.

§8 Mötet beslutade att 1000 kr i kostnadsersättning ska fördelas inom styrelsen. Inget arvode betalas.

§9 Till kassör i 1 år valdes Inger Karlsson.

§10 Till ordförande i föreningen omvaldes Sune Eriksson på 2 år. Till ledamöter i styrelsen för 2 år omvaldes Gerard Riem Vis och Elisabeth Lennartsson. Kvarstår 1 år gör Björn Spångberg och Gunnel Cunei.

§11 Till ersättare i styrelsen för 1 år omvaldes Yvonne Haag, Urban Carlsson och Birgitta Franzen.

§12 Val av 2 revisorer för 1 år.  Omvaldes Britt-Louise Otter och nyvaldes Liz Borgvardt.

§13 Till revisorsersättare 1 år omvaldes Ewa Niklasson.

§14 Beslutades att styrelsen får i uppdrag att få fram styrelseledamöter till nästa år.

§15 Rapporter fanns inga.

 

§16 Verksamhetsplan 2019.

Beslutas att ha 2 möten på våren, den 5 mars och 2 april.

Munkastigen städas en söndag i april, städa i centrum under vecka 17 och plantera penséer. Norra Vätterleden med korvgrillning i maj, Sune får i uppdrag att skaffa stolpar. Torsdag 21 juni ska midsommarstången kläs. Gerard kontaktar kommunen om att beställa nya blomlådor, eftersom de gamla börjar bli dåliga.

Beslutades att ordna en vårfest i centrum med loppis, tipspromenad, grillning och kanske någon aktivitet för barnen, tiden blir ca kl 15. Mona fixar tipsfrågor som passar för barn.

Beslutades att ha öppet i Fagertärnskiosken 28/6 till och med 11/8. Vi ordnar tipspromenad på Fagertärnsdagen 7 juli, när det blir grillbuffé och guidad vandring.

 

§17 Ändring av stadgarna.

Kallelse till årsmötet ska vara skriftlig enl §10. Styrelsen föreslår att det bör räcka att ha affischer, lägga upp på Facebook och hemsidan, de flesta har tillgång till dator nu för tiden. Dessutom kan man besluta datum på sista mötet för året. Mötet beslutar ändra enligt följande:

Kallelse till årsmöte görs på hemsidan och Facebook och affisch sätts upp på anslagstavlan senast

14 dagar före ordinarie årsmöte.

 §19 Övriga frågor

Beslutades att meddela dagiset när midsommarstången ska kläs, så barnen kan vara med.

§18 Mötet avslutades.

  Därefter bjöd föreningen på Olshammarsgårdens lilla buffé.

 Olshammar den 29 januari 2019

 Vid protokollet

 Elisabeth Lennartsson

 

Justerat:                                                                                         Justerat:

 

Karl-Ivan Niklasson                                                                      Gerd Karlsson

 

Bilaga: stadgar.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖR OLSHAMMARS UTVECKLING

 

§1                      Föreningens firma

Föreningen för Olshammars Utveckling

§2                      Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att utveckla bygden, Olshammar och Aspa.

§3                      Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Olshammar, Aspabruk

§4                      Medlemskap

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar.

§5                      Medlemsavgift

Medlem ska betala den avgift som årligen fastställs av årsmötet.

§6                      Styrelsen        

Styrelsen består av ordförande och minst 2 övriga ledamöter samt 2 suppleanter. Vid förfall för ordinarie ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden till nästa årsmöte.

§7                      Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst 2 ledamöter begär detta.

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör var för sig.

§8                      Räkenskapsår

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

§9                      Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av på årsmötet utsedda revisorer.

 

§10                   Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 14 dagar före ordinarie årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2 Val av protokollsjusterare och rösträknare.

3 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

4 Fastställande av dagordning.

5 A) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

   B) Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

                          6 Revisionsberättelse för verksamhetsåret.

                          7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.

                          8 Fastställande av medlemsavgifter.

                          9 Val av ordförande för en tid av 2 år.

                          10 Val av övriga styrelseledamöter för 2 år samt suppleanter för 1 år.

                          11 Val av revisorer och suppleanter.

                          12 Övriga frågor.

§11                   Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses skall föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syfte.

 

Dessa stadgar är antagna av det första årsmötet efter föreningens bildande den 10 januari 2011 med 19 medlemmar närvarande.

Stadgarna har ändrats på årsmötet 29 januari 2019 i §10 enl följande.

 Kallelse till årsmöte görs på hemsidan, Facebook och affisch på anslagstavlan senast 14

dagar före ordinarie årsmöte.

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

06.05 | 10:11

Mest är det båtstölder eftersom det finns många båtar och stor hamnverksamhet. Det är de stora dyra som försvinner. Dumpas skräp och skrotbilar ibland

...
06.05 | 09:52

En fråga. Jag skriver om kriminalitet.
Hur ser det ut historiskt. Hur ser kriminaliteten ut i Olshammar. Stort och smått.

...
30.04 | 10:28

Det går säkert att få fram. Kan du meddela namn och ev födelsedatum på mormor till lisa.olshammar@gmail.com så försöker vi hjälpa dig

...
29.04 | 16:58

Hej min mormor är född i olshammar 1878 , jag undrar var i olshammar man bodde då , mormors far var tegeldräng , jag har alldrig varit i olshammar, ska nog t

...
Du gillar den här sidan