Protokoll för 2015

Verksamhetsberättelse för 2015

Verksamhetsberättelse 1/1-31/12 2015

Styrelsen har bestått av ordförande Sune Eriksson, kassör Gerard Riem Vis, Urban Karlsson, Tommy Svensson, sekreteraren Elisabeth Lennartsson och ersättaren Ben Dhrif.

Årsmötet hölls 3 februari på Olshammarsgården. Verksamheten för 2014 godkändes, styrelsen blev omvald, revisorer omvaldes. Efter detta utsåg mötet vinnaren av fototävlingen, som blev Margareta Torbrand.

Marsmötet handlade om grannsamverkan, att man kan märka med  ”SmartWater” på sina ägodelar, märkningen syns i en speciell lampa, och innebär en DNA-märkning. Dessutom verksamhetsplanering och Sköna Maj med mera.

Ett extra möte i mars handlade om långa elavbrott. Jessica Kärrlander från Nerikes Brandkår berättade om hur ansvarsfördelningen är från kommunen och gav tips om hur ett vanligt hushåll kan klara ett långt avbrott på några dagar.

April var en aktiv månad, då vi hjälpte till med Munkastigen och hade städkväll i centrum. Folkets Hus ska byggas om till asylboende, styrelsen har träffat ägarna och diskuterat om möjligt samarbete.

I maj var det röjning av vår vandringsled.  Under Sköna maj-veckan var det trubadurkväll på Olshammarsgården.

Midsommarafton i centrum var en regnig historia, vi lyckades få upp en liten stång i alla fall, men festen fick ställas in.

Juli månad hade föreningen öppet i kiosken i Fagertärn, några frivilliga skötte kaffeservering, glass- och vykortsförsäljning. Det ordnades i samarbete med Olshammarsgården, där vi hämtade varorna och lämnade dagskassan. Det blev ett överskott på 11 000 kr innan de som arbetade fick en liten present.

I september blev det en framtidsvecka i länet. I Olshammar hade vi energidag med värmepumpar och LED-lampor och kommunens energirådgivare. Månadsmötet handlade om problem med allt vatten efter skyfallet, det rinner inte undan till sjön. Asylboendet kommer att få sina första inflyttade.

I oktober hade vi 2 möten. Det första handlade om vad vi skulle kunna göra för barnen på fritiden. Många bra idéer kom fram. Det andra mötet var ett informationsmöte där representanterna för flyktingförläggningen berättade om sina planer för verksamheten.

På novembermötet var det rapporter från flera olika aktiviteter. Bl a barngymnastik, asylverksamheten, kommunens planering för hur pengar från regeringen bäst kan användas för flyktingarna, inventering av Vätterbäckar/Aspaån och kommunbygderådet.

Decembermötet ägnades åt diskussion om hur vi kan rädda macken från nerläggning. Det blir slut på bensinförsäljningen, men diesel är kvar. Kommunen hjälper oss. Vi diskuterade givetvis om att asylboendet nu fått fler boende och utvidgar med några familjelägenheter. Sen beslutade vi om vårens verksamhet: några månadsmöten, städkväll och röjning av leder som vanligt. Nästa Sköna Maj kommer att pågå hela maj månad.

Slutord

Med ovanstående tackar styrelsen för det gångna året. Vi konstaterar att medlemsantalet har fördubblats och att vår hemsida är flitigt använd med över 100 000 öppningar. Vi har också en Facebook-sida som heter Olshammars Utveckling där korta notiser och meddelanden läggs upp.  En Facebook-grupp med namnet Olshammar finns också, där många foton från förr finns upplagt. Det är både skolfoton, arbetsbilder, Ehns buss och många bilder av hur det såg ut från 1950 och framåt. Det kompletterar vår förenings målsättning att göra Olshammar till en attraktiv ort att bo på. Vi önskar den nya styrelsen all välgång för 2016 års verksamhet.

 

 


Mötet 15 december 2015

Protokoll fört vid mötet 15 december 2015 i Olshammars skola.

§57                      Mötet öppnas av ordförande Sune.

§58                      Dagordning fastställdes.

§59                      Till protokollsjusterare valdes Urban Karlsson.  Protokoll från mötet 15 november lästes upp och godkändes.

§60                      O-starmacken

Macken ska sluta med bensinförsäljning på grund av brandskyddsbestämmelser, det ska vara minst 25 meter till närmsta byggnad. Vi har kontaktat kommunen som kommer att hjälpa oss. En hållbar lösning är att flytta hela macken ut till Riksväg 49, där inget hus finns nära. Det betyder att både miljö- och byggnadskontoret behöver se hur den kan placeras med hänsyn till närheten till Vättern, och att markägare måste godkänna det. Det kan ta en tid.

 Alternativ med en mobil anläggning inne i samhället löser inte problemet med brandskyddet, men kan ändå vara en snabbare lösning. Q-stas ledning säger att de helst önskar vara kvar, men trots ökad bensinförsäljning så har man inte möjlighet att satsa stora pengar på brandskydd. Den nya fastighetsägaren från Falköping har trots löften inte kommit till diskussioner om att lösa problemet. Om huset kunde rivas vore kanske problemet löst, men även detta alternativ kan ta lång tid. Föreningen kommer att fortsätta att jobba för en lösning. I Rönneshytta finns ett liknande problem och där ska macken flytta till andra änden av tomten.

§61                      Rapporter

a)      Nytt från flyktingförläggningen. Bolaget har köpt ”Vinkelboda”-husen och kommer att rusta upp dem kommande vecka med hjälp av både proffs och egna boende, det kommer att bli boende för familjer. Det kan då sammanlagt bli 107 platser i Olshammar. I samband med det långa strömavbrottet hade man genomgång av hur man klarar långa elavbrott med de asylsökande. De flesta barnen har nu kunnat börja skolan, men förskola för de mindre har ännu inte kommit igång. Några träd står och lutar mot fastigheten och behöver tas ner, marken tillhör Munksjö.

b)      Leif Grahn har fått månadens ros i Askersundsbladet, det är mycket välförtjänt tyckte mötesdeltagarna. Han rapporterade att någon kört sönder elljusspåret med bil, det går inte att laga så länge det inte är tjäle. Aspa IK är ledsna över detta, eftersom de själva hellre bär verktyg, än kör sönder spåren vid arbete med spåret. Han uppmanade också att hålla bastutiderna bättre, så att kvinnorna som har tiden efter inte behöver stå och vänta.

c)       Gerard och Margareta berättade från kommunbygderådets möte om olika slags bidrag att kunna söka från Leader Mellansjölandet. Det hela handlar om att stärka företagande på landsbygden, smarta energilösningar och ökad klimattålighet. Det finns också pengar för föreningar att söka för integrationsarbete.

d)      Håkan Kristoffersson håller på att fixa med tider i gympasalen för innebandy, oklart när det kan starta igång. Hänsyn till ungdomsgårdsverksamheten måste tas, för de använder också salen, de har måndag och torsdagar efter nyår. Det återstår att försöka hitta någon som kan leda verksamhet för barn över 5 år.

e)      Sköna Maj 2016 kommer att bli en hel månad. En fundering var att ordna med en familjefest i Olshammar, likaså med någon form av mataktivitet. Förslag beslutas på årsmötet.

f)       Byalaget har tackat Håkan och Bosse för gräsklippning i somras med en blomma och en bensindunk.

g)      Länsbygderådet, representerande många olika byalag i länet, meddelar att landsbygdsriksdag blir på Gotland i maj månad, om någon vill delta där.

§62                      Mötesplanering.

Beslutades dagar för möten: Årsmöte 26 januari, 1 mars, 29 mars och 17 maj. En städdag i centrum beslutades den 19 april.

De som vill hjälpa till att röja vandringsleder kan boka 17 eller 24 april för Munkastigen och 7 eller 8 maj för Norra Vätterleden.

Midsommar: Stången kläs den 23 juni och festen blir 24 juni.  Alla dagar är preliminära, det kan bli någon ändring som inte är känd idag.

§63                      Nästa möte 26 januari

Nästa möte är årsmötet. Vi beslutade att det blir på Olshammarsgården med smörgåstårta, eftersom det finns pengar i kassan från verksamheten i Fagertärnskiosken. Förslag att det kan bli allsång också och att Henrik Olovsson från kommunen kanske kan komma och prata om macken.  Uppmaning att föreslå personer till styrelsen för nästa år.

§64                      Inbjudan att delta i information om Sjöängen kulturhus den 13 januari. Vi valde Margareta Torbrand och Lisa Lennartsson att delta. Vilka förslag finns från Olshammar? Det är både artister och verksamheter vi kan föreslå.

§65                      Nya frågor.

Fanns inga.

 

§66                        Avslutning

 

Ordförande Sune avslutade mötet och därefter fikade vi med Ingers goda saffranskransar.

 

Vid protokollet:                                                                                    Justerat:

Elisabeth Lennartsson                                                                        Urban Karlsson

December: Månadens ros till Leif Grahn

Protokoll 17 november 2015

Protokoll fört vid mötet 17 november 2015 i Olshammars skola.

§48                      Mötet öppnas av ordförande Sune.

§49                      Dagordning fastställdes.

§50                      Till protokollsjusterare  valdes Björn Spångberg.  Minnesanteckningar från mötet 20 oktober lästes upp och godkändes.

§51                      Kommunbygderåd 2 december

Mötet valde Gerard Riem Vis och Margareta Torbrand att delta från vårt byalag. Vi tar upp hastigheten förbi Folkets Hus som vi tidigare skrivit om till Trafikverket.

§52                      Rapporter

a)      Nytt från flyktingförläggningen. Studier i svenska pågår, bland annat med hjälp av studieförbund. Det har kommit fler boende på grund av Migrationsverkets ändrade regler om yta per person, många är ensamkommande ungdomar. Vi diskuterade eldning vid grillplatsen, som hade varit alltför kraftig. Lars-Mikael antecknade de synpunkter som kom och pratar med de boende. Små gulgröna barn­figurer har köpts in av Folkets Hus och ska påminna om att hastigheten ska sänkas i samhället.

b)      Askersunds kommun ska få 41 miljoner att använda för redan uppkomna kostnader och framtida satsningar för de asylboende. Det kan bli samordnare för de föreningar och kyrkor som hjälper till och personalförstärkningar och lokaler i skola och socialtjänst, med mera.

c)       Den mobila distriktssköterskebussen kommer 2 december igen. Lämpligt att få vaccination mot influensan där.

d)      Senaste barngymnastiken var det 14 barn. Roligt att det uppskattas och Aspa IK gör bra jobb med ledarna. I januari ska fritidsgården öppna i gamla slöjdsalen med Elisabeth och Yvonne som ledare, två olika kvällar för olika åldrar. De större barnen från Aspa skulle vilja träna fotboll, t ex i Askersund eller i Hallsberg som har konstgräsplan, flera av dem är riktigt duktiga och kan platsa i deras lag. Några skulle gärna vilja fiska om de kan få följa med någon, kontakta Boel i Isåsen i så fall.

e)      Inventering av Vätterbäckar pågår av länsstyrelsen, bland annat av Aspaån. Det kan innebära att riva dammarna för att fiskar ska kunna ta sig upp i vattensystemet. Men omgivande kulturminnen är också viktiga att ta i beaktande. Vi ska ordna ett samrådsmöte med Länsstyrelsen i början av nästa år när utredningen är klar.

f)       Länsbygderådet, representerande många olika byalag i länet, ger ut ett nyhetsbrev några gånger om året, som man kan prenumerera på, och läsa om vad man gör på olika orter. Några anmälde intresse.

§53                      Årsmöte i januari.

Det är dags att föreslå nya personer till att bli invalda i styrelsen eller anmäla sig själv. Nuvarande styrelse har 5 ledamöter och alltför få kvinnor och kan gärna utökas till att bli större antal ledamöter.

§54                      Nästa möte 15 december

Vi frågar asylboendet om kanske att några av barnen skulle kunna komma och sjunga några av deras sånger. Lars-Mikael ska fråga om de vill göra det.

 

§55                      Nya frågor.

                              Fanns inga.

 

§56                  Avslutning

 

Ordförande Sune avslutade mötet och därefter fikade vi med Bens goda smörgåsar.

 

 

Vid protokollet:                                                                                   

 

Elisabeth Lennartsson                                                                       

                                                                                                                   

Justerat:

 

Björn Spångberg

Minnesanteckningar 20 oktober

Minnesanteckningar möte 20 oktober 2015 i Olshammars skola.

Mötet var avsett att få information om asylförläggningen i Folkets Hus och att diskutera om vad ortsborna skulle kunna hjälpa till med men också få hjälp med. Även representant från HVB-hemmet för ensamkommande barn i Aspa herrgård fanns på plats. Cirka 40 deltagare närvarande.

Det förekommer samarbete mellan Gärdshyttan, Englagård och ”Camp Olshammar”, med möjlighet att göra gemensamma aktiviteter. Man åker buss varannan vecka till Örebro för alla, och varje dag finns möjlighet för några att följa med till Askersund eller Hallsberg i minibuss för att handla. Man är på gång att försöka starta en schack-klubb, eftersom flera spelar det. Under vecka 47 ska de börja rusta upp stora salen för att kunna erbjuda en större lokal för musik och annan kultur. Ortsborna önskas då välkomna som gäster och kan också gärna låna lokalen för egna fester.

På Aspa Herrgård kommer 15 barn att finnas boende i slutet av denna vecka. Det är Örebro kommun som har köpt platser där. De är ca 14-16 år och ska gå i skola i ”Slussen” till att börja med och senare i Hallsberg. Det är ännu bara pojkar där och som är intresserade att spela fotboll och som skulle tycka det är roligt att få gemenskap i Olshammar. Man lever efter normaliseringsprincipen, det ska alltså vara så likt svenska hem som möjligt. De ska ha en ”god man” som hjälper dem med kontakter med myndigheter och skola, i det fallet är det boendekommunen som ska ordna det, alltså Askersund. Intresse att bli ”god man” anmäls till Askersunds kommun för vidare handläggning.

På tidigare möten har diskuterats om byalaget tillsammans med Aspa IK skulle kunna starta innebandy för ortens barn och även att asylbarnen skulle kunna delta. Aspa IK har haft brist på intresserade barn på ”leknivå”, ungdomarna från Olshammar spelar på högre nivå i Askersundslag. Några anmälde sig att bilda en grupp för att ordna med tider i gympasalen och annat praktiskt. Asylförläggningen kommer att köpa utrustning som behövs till sina boende. Byalaget kan ansöka hos kommunen om pengar för kostnader för att göra livet drägligare för asylsökande, t ex för sportutrustning. Sabina Persson erbjuder sig att handleda någon grupp till att börja med. Det kan finnas möjlighet att lära sig simma i Karlsborg. Gerard kommer att höra vad det kostar osv.

Asylboendet har haft kontakt med några studieförbund om olika kursmöjligheter. Det finns en syjunta igång i Olshammar, som kanske kan vara intressant för kvinnorna att delta i. En grupp har Qigong i skolan på tisdagar med flest kvinnor, anmälan till Marianne. Även en läsecirkel är igång, med mycket vanligt prat som kan vara språkträning, ansvarig är Ragnhild. Bastu är på torsdagar för herrar klockan 18 och damer klockan 19. Asylansvariga kommer att tillhandahålla handdukar för sina deltagare. I Syrien kallas det sauna och i andra länder hammam, men det liknar bastu. Det finns bollar för boll- och balansträning för små barn i gympasalen. Likaså finns bordtennisbord som kan användas. Om man har deltagarlistor för barnen så finns kommunalt föreningsbidrag att få, den delen är Aspa IK vana att hantera och kan lära ut till de andra ledarna.

Asylboendet har fått mycket kläder som man inte hunnit sortera efter storlek mm. Några anmälde att de kan hjälpa till med det.

Vad kan de asylsökande göra för Olshammar? Man vill ha olika arbetsuppgifter för att känna att man kan bidra med någonting och att få tiden att gå. Det är svårt med sysslolösheten för dem som är vana att arbeta. Varje dag försöker de att lära sig nya ord och tränar på det, men gärna något praktiskt. Flera är vana med hund och kan följa med på hundpromenad t ex, särskilt barnen vill gärna klappa den. Därför är det bra om hunden gillar barn och vill klappas. Är det någon som är ute och fiskar och vill ha sällskap? Eller sällskap i elljusspåret för en promenad? Kanske hjälp att kratta löv nu i höst?  Sysslolösheten är ett stort problem för dem. Engelska går bra att använda och kroppsspråket utöver det. En asylsökande läkare berättade lite på engelska om hur de har det och han försöker hjälpa med tolkning när det behövs.

Till vintern kommer isen att spolas och skidspåret att prepareras om det blir kallt. Skridskor och annan vinterutrustning kommer asylansvariga att köpa in. Under tiden så är de svenska barnen välkomna in att leka i Folkets Hus eller ute med asylbarnen, det uppskattas att vi tar kontakt och försöker få med de boende på aktiviteter. De känner sig osäkra på hur de ska bete sig.

Vi pratade lite om trafik och vilken sida man ska gå på. Vi berättade att det är bättre att använda gamla väg 49 som cykelväg. Likaså att man inte ska gå in i trädgårdar bara för att det inte är staket. Alla sådana här problem är viktigt att vi talar om för de ansvariga, så att de kan ta upp det i sina samtal med de boende. Burkar för fimpar ordnas vid borden i centrum för allas trevnad.

Det var ett mycket trevligt möte med många bra idéer. Nu är bollen i rullning och vi får se hur det går. Kanske kan det bli några som kommer att lära sig laga arabisk mat och lära ut hur man gör svensk mat under höstens gång. Till Lucia och jul får vi fundera på hur vi kan visa dem vår tradition eller tvärtom. Det återkommer vi till.

Avslutningsvis beslutade vi att sätta ljung och granris i blomlådorna, Inger o Gerd ordnar med det som vanligt.

Vid pennan

Elisabeth Lennartsson

 

Minnesanteckningar 5 oktober

Minnesanteckningar 5 oktober 2015 i skolan i Olshammar

Dagens träff skulle handla om vad vi kan göra för barnen i Olshammar, både svenska och asylbarnen. Efter diskussioner beslutade vi att försöka med innebandy. Vi behöver vara 2 ledare varje gång, och tillsammans med Aspa IK kan vi få ihop folk till 10 gånger. Vi kontaktar Askersunds innebandyklubb om hjälp i starten, bl a om regler, för det har vi inte kunskap om. Anmälde sig som ledare några gånger: Åke N, Inger K, Lisa L och Sune E. Fler behövs!

Klubbor vet vi inte om det finns och kostnaden att köpa för föräldrarna. Mål finns i gympasalen. Det kan vara kostnad för att vara i gympasalen, det får vi kolla med kommunen.

Försäkring kan kanske gälla med den som ”Hela Sverige ska leva” har för byalagen. Detta bör kollas eller om Aspa IK har något för sin verksamhet, eftersom vi förutsätter att vi gör det gemensamt.

Vi skulle behöva adresser till var barnen bor för att skicka inbjudan. Det kan vara möjligt att när skolskjutsen kommer tillbaka på eftermiddagen överlämna information.

Vi vill också bjuda in barnen på asylförläggningen att vara med.  Barnen har inte klart för sig hur farlig trafiken är med timmerbilar och kemikalier till Munksjö och barnen måste över vägen till fotbollsplanen och lekplats. Gerard ska kolla om det finns gratis gröna västar för barnen på asylförläggningen. Annars kan byalaget köpa några. Vi ska skriva till Trafikverket om övergångsställe och hastighetsbegränsning till 30 förbi Folkets Hus.

Nästa byalagsmöte är 20 oktober och då kommer representanter för asylförläggningen att bjudas in, likaså hoppas vi att någon asylsökande också vill komma, och berätta om sin verksamhet och vad vi skulle kunna hjälpa till med som medmänniskor.

 

Vid pennan

Elisabeth Lennartsson

Möte 22 september

Protokoll fört vid mötet 22 september 2015 i Olshammars skola.

§38                      Mötet öppnas av ordförande Sune.

§39                      Dagordning fastställdes.

§40                      Till protokollsjusterare valdes Ulla Riem Vis.

§41                      Framtidsveckan.

Energidagen i Olshammars skola 26 september. Det är helt klart att Hemmastadd kommer med de senaste värmepumparna, dessutom med värmekamera. Kommunens energirådgivare kommer och berättar om egen elproduktion. Gerard kommer att ha LED-lampor. Vi kan ha loppis utanför eller på trappan under taket. Bord håller man själv eller några finns att låna från korridoren. Gerard skriver i NA, Lisa skriver på hemsidan och kontaktar om artikel i NA, Ben skriver på Facebook. Vädret verkar kunna bli hyggligt.

§42                      Regnproblem i Olshammar

                             Flera hus på Södervägen har återkommande problem att dagvattenledningen är igensatt och för litet dimensionerad samt att den är skarvad med olika dimension utan att vara tätad. Vattnet kommer uppe ifrån väg 49. Även på Långa vägen och på Höjdvägen är tidvis problem med vatten uppe från väg 49 med underminering och högt vattenstånd. Avloppet mot sjön tar inte emot vattnet, utan det behöver pumpas. Det behövs en ordentlig utredning om var ledningar går och dimensionen. Byalaget påpekar detta för kommunen.

§43                      Studiecirkel

                             Vi beslutade om en träff den 5 oktober för att spåna om vad vi kan göra för barnen. Kontakt med ABF för hjälp med cirkelmaterialet, så får vi se vart det leder. Vi bjuder in andra föreningar och ungdomar.

 

§44                      Rapporter

a)      Flyktingförläggningen i Folkets Hus kommer att få inflyttning denna vecka. Vi kan hjälpa till med leksaker, kläder och skor i starten, senare kanske om trafiksäkerheten vid vägen och svenskundervisning. Vi begär att föreståndaren kommer på nästa möte den 20 oktober och informerar oss ytterligare. Alla är välkomna dit att besöka. Ett övergångsställe måste målas vid Folkets Hus. Camp Olshammar är en Facebooksida www.facebook.com/groups/540427752776994/?fref=ts          (Håll ner Ctrl och klicka på länken)

b)Försäljningen vid Fagertärn gav 11 476 kr i överskott. I kassan finns drygt 15 500 just nu, men de som jobbade i kiosken ska också ha ersättning, så det kommer att minska.

c) Mobila hälsomottagningen kommer nästa gång 7 oktober. Den bör vi utnyttja. Likaså att vi åker varje fredag till Askersund med Urbans buss som avgår 9.15 och bara kostar 50 kr.

 

§45                      Möten i höst.

Beslutades att ha möte den 20 oktober med info från och om flyktingförläggningen. Dessutom den 17 november och 15 december med lussebulle. Förslag att ha knytkalas någon gång, eventuellt en lördagseftermiddag.

 

§46                      Nya frågor.

                              Grönområdena i Olshammar håller på att växa igen och vissa träd hänger farligt och kan falla. Vi behöver inventera och ordna med avverkning. Det står skrotbilar på vissa tomter.

 

§47                   Avslutning

Ordförande Sune avslutade mötet och därefter firades inkomsten från Fagertärn med smörgåstårta.

 

  Vid protokollet:    Elisabeth Lennartsson 

    

Justerat:   Ulla Riem Vis

Möte 14 april

Protokoll fört vid mötet 14 april 2015 i Olshammars skola.

§18                      Mötet öppnas av ordf Sune.

§19                      Dagordning fastställs.

§20                      Till protokollsjusterare valdes Tommy Svensson.

§21                      Flyktingförläggning i Folkets Hus. Det är oklart om det finns bygglov för fasaden som man börjat ändra, likaså om det är tillåtet att göra rum i den delen där Kupan var inrymd. Beslutades att kolla upp detta. Det gäller också livsmedelstillstånd för köket. Det finns för många asylsökande i vår lilla kommun. På mötet i Askersund igår berättades att det inte är riktigt lika många som kommer just nu, prognosen för året har sänkts. Trots det så söks tillstånd för utvidgad verksamhet inom kommunens andra anläggningar. Kommunstyrelsen har meddelat Migrationsverket att det är tillräckligt i vår kommun, men vi tillhör inte undantagna kommuner som inte ska belastas med fler. Kommunen har ingen beslutsrätt att vägra ta emot, numera finns skyldighet för entreprenörer att meddela kommunen att de lagt anbud till Migrationsverket. I juni beräknas det vara klart med att börja ta emot i Folkets Hus. Vi fortsätter bevaka frågan.      

§22                      Verksamhetsplanering 2015

                             Vårt beslut att försöka ordna en brasa på valborgsnässoafton 30/4 på grusplanen i centrum får läggas ner i år. De eldkorgar vi hade planerat låna av kommunen blev stulna i jul- och nyårshelgen vid Hamnen i Askersund.

Blommor i centrum kommer vi att plantera på fredag. Britt-Louise skänker penséer och Inger o Gerd planterar. Ben och Gerard gräver i lådorna dagen före så det blir mjukt att plantera.

Munkastigen ska röjas på söndag 19 april. Samling sker på Olshammarsgården kl 10, där vi får verktyg.

Vi hade städdag i centrum måndag 13 april. 10 säckar fick vi ihop, ett lastbilsdäck och en kofångare. Kommunen kommer och hämtar under veckan. Efteråt grillade vi korv och bjöds på fika av Olshammarsgården. 10 personer hjälptes åt.

Söndag 3 maj ska vi fixa till vår egen led Norra Vätterleden. Samling kl 10 på Olshammarsgården.

Midsommarstången kläs torsdagen 18 juni kl 14. På midsommaraftonen börjar grillningen klockan 15 och pågår till kl 17. Mera om detta kommer på hemsida och affisch.

§23                      Sköna maj-veckan.

                             På årets Sköna Maj blir det bara trubadurkvällen på Olshammarsgården på onsdagen. Vandringen i Järnets fotspår i Aspa kanske vi kan göra till hösten istället.

 

§24                      Rapporter

a)      Aktion Rädda Vättern har årsmöte 9 maj i Vadstena.

b)      Intresseföreningen har möte på måndag 20 april 18.30 på Olshammarsgården.

c)       Båtklubben lyfter i båtar 2 och 9 maj, har jollesegling 23 maj och en vårmönstring på valborgsmässoafton där man besöker andra hamnar under dagen och på kvällen har grillkväll. Man har en ny kaffeautomat med olika sorters kaffe och glassförsäljning.

d)      I kassan har vi nu cirka 4 600 kronor. Det räcker till midsommarfirandet och blommor till sommaren, eftersom kommunen också bidrar till blommorna.

 

§25                      Nya frågor.

a)      Ben var och bevakade när kronofogden visade affärshuset som ska säljas. Det är mycket skräp inomhus och fuktskadat efter att vattenledningarna frös sönder. Det var bara ett fåtal intresserade.

b)      Inger hade bakat en jättegod kaka och bjöd på till kaffet. Kanske kan receptet läggas på hemsidan.

 

§26                      Avslutning.

Mötet avslutades av Sune.

 

Vid protokollet:                                                                                   

 

Elisabeth Lennartsson                                                                       

                                                                                                                   

Justerat:

 

Tommy Svensson

Möte 23 mars

Minnesanteckningar möte om långa elavbrott i Olshammars skola 23 mars 2015

 

Jessica Kärrlander från Närkes Brandkår, som har kommunens uppdrag att arbeta med krishantering, informerade om kommunens organisation för att minska konsekvenser av olika kriser. Det kan vara stora olyckor, bränder, översvämmningar, elavbrott mm. Det finns en ledningsstab som består av ledande tjänstemän från olika områden och en krisledningsnämnd som består av politiker som kan fatta beslut om större åtgärder och kostnader snabbt.

Det finns planer för hur man agerar i olika situationer, däremot inte detaljerade planer, eftersom varje situation är unik och måste behandlas för sig. Namnlistor på ansvariga för olika saker uppdateras ofta, likaså de externa aktörer som kan behöva anlitas i olika situationer. Det finns också en POSOM-grupp som kan stötta drabbade som behöver personlig stöttning utöver det som ligger på sjukvården och polisen. Ledningen övar också med jämna mellanrum olika scenarior av kriser.

För långa elavbrott så kan kommunen ordna med ”värmestuga” där man kan få varm mat, man ställer ut vattenbehållare för dricksvatten och kan sätta upp information på anslagstavlor, givetvis information genom radio och andra media och kommunens hemsida. Den som har laddad mobiltelefon kan på så sätt hämta information.  Det är elbolagen som har ansvaret att se till att elförsörjningen fixas inom 24 timmar, men det gäller inte vid extrema förhållanden som stormar. Rekommenderas besök på deras hemsidor och kommunens, för mer information.

Kommunen har dieseldrivna reservkraftverk som prioriteras för äldreboenden och skolor. Flera privatpersoner i Olshammar har egna elverk men det är inget som kommunens krisorganisation har kännedom om, där rekommenderar man att hjälpa varandra på orten istället. Det är omöjligt att uppdatera alla byalag som kan hjälpa till, utan man litar till att man själv tar initiativ i de olika orterna.

På kommunens hemsida finns också en lista på vad man själv måste tänka på att ha hemma. Exempel på detta är: värmeljus, konserver, gasolkök och dunkar att hämta vatten i. Vår kommun har varit ganska förskonad från riktigt stora kriser, men vi kommer väl alla ihåg när vattnet var dåligt år 2000. Ett ganska omfattande elavbrott på landsbygden var det i mitten på 1990-talet. Tack vare att det numera nästan överallt är nergrävda elledningar så är vi mindre sårbara nu. 

Städkväll.

Nästa aktivitet är städning i centrum och så stor del av Olshammar vi får folk till. Samling kl 17 vid macken måndag den 13 april, eller om det regnar så blir det onsdag 15 mars kl 17. Sune ordnar med säckar att samla i och kanske någon tar med släpkärra om det är tunga säckar, dessa ställer vi vid affären och kommunen får hämta. Utvecklingsföreningen bjuder på korvgrillning efteråt.

Flyktingförläggning i Folkets Hus.

Några från styrelsen var och pratade med ägarna till Folkets Hus och diskuterade deras plan med ombyggnad och att ta emot högst 54 flyktingar. De verkar vara seriösa och kommer att inbjuda till öppet hus när de är färdiga i mitten av april. De vill gärna att folk kommer och hälsar på dem när de är där och jobbar. Ännu har de inte fått något tilldelningsbeslut.  Margareta skrev minnesanteckningar som bifogas dessa anteckningar.

Vid pennan:

 

Elisabeth Lennartsson

 

Bilaga: anteckningar om möte i Folkets Hus.

Minnesanteckningar från möte med Aspa Förvaltning AB i Folkets Hus
Lördagen den 14 mars kl 14.00-15.30

Närvarande
Representanter från Aspa Förvaltning AB   
Ordf. Pierre Prüter
Ledamot Andreas Gustafsson
Esmail Ghotbi
Mobin Ansari
Klas Andersson

Representanter från Olshammars utvecklingsförening
Lisa Lennartsson
Gerard Riem Vis
Ben Dhrif
Margareta Torbrand (Minnesanteckningar)

Ett informellt möte för att utbyta information om det planerade asylboendet i Olshammar.

Representanterna för Aspa Förvaltning AB med säte i Sala, berättade om Folkets Hus framtida asylförläggning. De planerar 54 platser för familjer och vuxna asylsökande. I dagsläget är 12 rum färdigställda. 3 rum delar våtutrymme. Vissa rum är större, där räknar man med att tre personer kan bo. Ett rum är avdelat i två delar och där kan man säkert ha 4 boende.  Fler rum håller på att ordningsställas.
Köket som till stor del är klart måste få mer utrustning. Anbud finns om totalutrustning, men ganska dyrt. Inte aktuellt just nu, men kanske senare. Till en början hoppas man på Catering-mat.
Delen med teater kommer, som planerna är nu, inte att förändras utan den delen ska kunna hyras ut till intresserade.

Representanterna visade stor vilja och intresse för att de asylsökande och ortsbefolkningen ska komma bra överens.
De berättade att Ehns buss ska tillfrågas om möjlighet för transporter för de asylsökande. I så fall kan lokalbefolkningen åka med på de turerna till Askersund och kanske även andra orter som till Karlsborg.

Representanterna räknar med att det kommer ta ytterligare någon månad innan byggnationen är klar. De kommer löpande att hålla informationsmöten med ortborna. Om någon är intresserad är de välkomna att titta in om arbetare/representanter finns på plats. Många turer med myndigheter måste göras innan klartecken ges eller inte av Migrationsverket.

Gerard berättade om Olshammar och vad vi kan göra. Om Olshammarsborna visar engagemang för att slussa in de asylsökande i Olshammar kommer säkert Folkets Hus bli ett positivt tillskott. Vi kan ställa upp, visa och berätta hur vi lever i orten och hur vi lever i Sverige. Visa runt i Olshammar och Aspa, berätta om badplatsen, båthamnen, Munksjö bruk, ordna med naturpromenader och skogspromenader. Diskussionsträffar, informationsträffar mm med ortsbefolkningen. Kanske Aspa idrottsklubb kanske kan göra något. Man har planer att kunna hyra idrottshallen ibland för innefotboll eller annan inomhusidrott, nu till sommaren hoppas man fåanvända fotbollsplanen. Samhällsundervisning och svenskundervisning lär vara förläggningens ansvar.  Vi som ortsbor kanske kan vara behjälpliga, flera i Olshammar kan andra språk, t ex franska och lite arabiska.

Någon kanske vill ha sällskap på en fisketur eller man kan kanske baka något tillsammans i någons hem. Även Svenska kyrkan kommer att engagera sig.

 

Möte 3 mars

Protokoll fört vid mötet 3 februari 2015

i skolan i Olshammar

§17                      Mötet öppnas av ordf Sune.

§18                      Dagordning fastställs.

§19                      Till protokollsjusterare valdes Inger och Lollo Karlsson.

§20                      Grannsamverkan. Gerard berättade om ett bra sätt att märka sina saker och som bara syns i skenet från en UV-lampa. Det heter Smart Water och kostar ca 595 kronor och säljs bl a av Kjell och Kompani i Örebro. Man kan enkelt doppa en tops i vätskan och stryka på sina saker. Man kan märka kläder och båtar, datorer och telefoner och alla möjliga andra värdefulla saker och det sitter kvar länge, även efter uppåt 30 tvättar. Även Banverket använder det för att stöldmärka sina kopparkablar till järnvägsspåren. Man kan googla på nätet om mer upplysning. Om polisen stoppar en misstänkt bil så lyser man med sin UV-lampa och ser direkt om det finns tjuvgods som är märkt med vätskan. Varje flaska har ett eget DNA som man registreras för när man köper det. sweden.smartwater.com

 

§21                      Verksamhetsplanering 2015

                             Vi beslutade att försöka ordna en brasa på valborgsnässoafton 30/4 på grusplanen i centrum. Vi kanske kan låna en eldkorg av kommunen. För vårtal et kan vi fråga förre kyrkoherden Lindroth och för lite underhållning någon som kan sjunga några låtar. Alternativ kan vara att samordna resor till något annat firande om vi inte lyckas för vårt eget.

Fest på midsommarafton ska vi ge en chans till och hoppas på bra väder så det kommer lite folk. Vi planerar senare för det.

Blommor i centrum kommer vi att ah som vanligt. Kommunen har lagt ledning för sommarvatten, det fattas kran än så länge. Det innebär att man slipper bära vatten lång väg.

När intresseföreningen haft sitt årsmöte 18 mars vet vi vilken dag som Munkastigen ska röjas, förmodligen blir det 19 april. Munkastigen finns inte med i Visit Askersund, det är vi besvikna på för det är väldigt många som går den.

Vi har städdag i centrum måndag 13 april klockan 17. Alternativ om det regnar blir 15 april.

Söndag 3 maj ska vi fixa till vår egen led Norra Vätterleden. Samling kl 10 på Olshammarsgården.

§22                      Sköna maj-veckan.

Britt-Louise kommer att ha trubadurkväll på onsdagen 13 maj. Vi beslutade att fråga om Hans kan göra en Aspavandring på torsdagseftermiddagen 14 maj. I så fall kanske avslutas med fika på Kvistudden. Sune kollar om det går. 9 mars är det arbetsmöte i Tiveds skola om tidningen och alla olika akiviteter. Sune och Lisa åker.

§23                      Nästa möte måndag 23 mars. Då kommer Jessica Kärrlander och diskuterar med oss om hur man klarar sig om det blir elavbrott i några dagar. Även Nerikes Allehanda har visat intresse att komma.

§24                      Rapporter

Kassören berättar att vi just nu har ca 6000 kronor i kassan. Det är många som betalat medlemsavgift nu, plus att vi också har fått en penning- gåva, som vi är mycket glada för.

Det blir en föreläsning av Polly Higgins om hur man kan ändra lagstiftningen för att bättre kunna försvara naturen lördag den 21 mars 09.30 på Ösjönäs i Tiveden. Polly håller föreläsningar och kurser i hela EU-området om hur man kan förstärka lagstiftningen mot miljöförstöring.

Länsbygderådet där vi är medlemmar har årsmöte 28 mars på Kvinnersta. Anmäl deltagande till Lisa.

Aspa Båtklubb har beslutat om sitt program för 2015. T ex blir det jollesegling för barn. Vi lägger upp det på vår hemsida också. Man har också installerat en anläggning med pump för tömning av båtlatriner. Det är numera förbjudet att tömma i sjön.

Intresseföreningen ska ha årsmöte 18 mars och Leif ”Linus” Larsson kommer dit och visar bilder från Olshammar och Aspa. Vi skriver om det på vår hemsida också.

§25                      Nya frågor.

Framtidsvecka i hela länet blir vecka 40. Vi kanske kan anordna en baktävling, om vi kan få ihop en lämplig jury. Tema kan vara äpple. Fortsatt diskussion nästkommande möte.

Det är nya problem med att lastbilschaufförer som övernattar i centrum förorenar med både det ena och andra där folk ska promenera. Vi kontaktar kommunen igen för att det är en sanitär olägenhet.

Det är också problem med hundbajs utefter Strandpromenaden till badet. Alla hundägare har skyldighet att plocka upp efter sina djur.

Ben och Tommy hjälps åt att rensa på anslagstavlorna, t ex för gamla affischer och häftklamrar.

§26                      Avslutning.

Mötet avslutades av Sune.

Vid protokollet:                                                                                 

  Elisabeth Lennartsson

Justerat: 

Inger Karlsson                                                                                      Jan-Olov Karlsson

Årsmöte 3/2 2015

Protokoll fört vid årsmötet 3 februari 2015

i biblioteket på Olshammarsgården

§1 Mötet öppnas

§2 Dagordning fastställs.

§3 Till mötesordförande valdes Sune, mötesekreterare valdes Lisa och till protokollsjusterare valdes Gerd Karlsson och Inger Karlsson.

§4 Beslutades att mötet varit riktigt utlyst enligt stadgarna.

§5 Verksamhetsberättelse, kassaberättelse och revisionsberättelse lästes upp och godkändes alla. Vi har lyckats göra ett litet överskott på 2015 kronor.

§6 Mötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§7 Fastställande av medlemsavgift för 2015. Beslutades oförändrat 50 kr per person, 80 kr för familj.

§8 Till ordförande för 2 år omvaldes Sune Eriksson.

§9 Till ledamöter i styrelsen för 2 år omvaldes Tommy Svensson och Elisabeth Lennartsson. Kvarstår gör Urban Karlsson och Gerard Riem Vis.

§10 Till ersättare i styrelsen för 1 år omvaldes Ben Dhrif och nyvaldes Christina Irdell.

§11 Val av 2 revisorer för 1 år.  Omvaldes Britt-Louise Otter och Jan-Olov Karlsson.

§12 Till revisorsersättare 1 år omvaldes Inger Karlsson.

§13 Rapporter:

a)      Ett möte har hållits om Sköna maj 2015. Deltog gjorde Sune och Elisabeth. Det blir veckan 9-

17 maj och ett tema kan vara mat. Det är brist på matställen för turister i Tivedsområdet, det är inte bra att turister måste åka från kommunen för att hitta ett matställe.

Det pågår också ett arbete att skapa en försäljningslokal för närproducerad mat i Hova. Första försöket blir på Sköna maj. Britt-Louise kommer att ha trubadurkväll. Ett förslag kan vara att ha loppmarknad, men vi får bestämma oss nästa möte.

 

b)      Från Länsbygderådet, där vi är medlemmar: Ett uttalande från Hela Sveige ska leva om att lika lön ska gälla för projektledare oavsett var man bor, idag skiljer det 162 kronor i timman mellan Stockholmsregionen och övriga Sverige. Biläggs protokollet och läggs på hemsidan.

 

c)       Mötet om Elavbrott och konsekvenser går inte att ha 3 mars som var avsett att ha nästa möte. Beslutades att flytta det mötet efter kontakt med föreläsaren. Elisabeth Återkommer med dag.

 

§14 Vinnare av fototävlingen utses.  Vi tittade på 2014 års bilder och efter omröstning blev vinnaren

 motivet från Kvistudden med vitsippor och ett krokigt träd. Efter lite letande framgår det att

Margareta Torbrand är den som skickat in bilden och som får ett presentkort för mat 2 personer på

Olshammarsgården.

 

 

§15 Nästa möte blir inte 3 mars utan när föreläsaren om Elavbrott kan komma.

 

§16 Mötet avslutades. Därefter gick vi ner i matsalen och avnjöt Olshammarsgårdens smörgåstårta.

   

Olshammar  den 3 februari 2015.


Vid protokollet:                                                                            

  Elisabeth Lennartsson                                                                        

 Justerat:

                        Gerd Karlsson                               Inger Karlsson                                                          

Verksamhet 2014

Verksamhetsberättelse 1/1-31/12 2014

Föreningen har även detta år haft en bred verksamhet. Mötesverksamheten har hållits i skolan, midsommarfirande, städkväll och blomsterskötsel har skett i centrum och vandringsleden fixades till med att buskar röjdes undan. Grannsamverkan var svår att få start på och polisen som skulle hjälpa oss att starta upp hade inte någon att skicka, men till slut fick vi i alla fall tag på skyltar genom kommunens brottsförebyggande arbetsgrupp.

Styrelsen har bestått av ordförande Sune Eriksson, kassör Gerard Riem Vis, Urban Karlsson, Tommy Svensson, sekreteraren Elisabeth Lennartsson och ersättaren Ben Dhrif.

Årsmötet hölls 28 januari. Verksamheten för 2013 godkändes, styrelsen blev omvald, revisorer valdes. Efter detta utsåg mötet vinnaren av fototävlingen,som blev Robin Eriksson, han bild fick nästan 40% av rösterna.

Februarimötet handlade om fotografering. Vi hade medverkan av Askersunds Fotoklubb som berättade om hur man kan tänka för att ett foto ska bli bra. Vi diskuterade också de bilder som vi fått in till fototävlingen med dem. Förberedelser för Sköna Maj har startat och vi hade förslag om trubadurkväll i Olshammarsgården i samarbete med Britt-Louise.

Mötet i mars handlade om biskötsel. Nils-Olov Tivemyr berättade med stor inlevelse om binas liv och leverne och hur det går till när honungen tas till vara. Mycket intressanta djur som gör oerhört stor nytta för att vi ska kunna få mat på bordet genom pollineringen av alla slags växter. Något så banalt som ett äpple skulle inte finnas om inte bin och humlor samlade in nektar och pollen till sig själva, men som människan sen tar över.

April var en aktiv månad, då vi hjälpte till med Munkastigen och hade städkväll i centrum. Månadsmötet handlade om vad kommunen gör med brottsförebyggande arbete. Siv Ahlstrand var vår gäst och berättade om hur man försöker förhindra drogmissbruk bland unga människor, och att kommunen regelbundet har överläggningar med polisen. Hon lovade oss också att få skyltar om grannsamverkan.

Istället för vanligt möte i maj blev det besök i nya ladugården i Aspa. De vill utöka antalet djur till 600 och har sökt tillstånd för det. Förmodligen var majkvällen för vacker för vi blev inte många deltagare, men det var intressant att se. På Sköna maj var det 2 aktiviteter, dels trubadurkvällen i Olshammarsgården och dels vår egen aktivitet, i samarbete med båtklubben, en tipspromenad vid hamnen.

Midsommarafton i centrum blev mycket trevlig trots ett mindre antal deltagare än året före.

1 oktober blev datum för första mötet efter sommaruppehållet. Mikael Gilbertsson kom och berättade om ekologisk odling och särskilt om sina höns. De har både ekologiska och ”vanliga” höns på Stjärnsund och har flera klassningar på äggen de säljer, bl a på grund av det foder som ges till hönsen. På gården odlas ungefär halva arealen ekologiskt, vilket betyder mer maskinell ogräsbekämpning och bättre planering av växtföljden.

Novembermötet handlade naturligtvis om nya vägen 49 som blev invigd. Mats Bergman som kör buss dagligen hade några kritiska synpunkter på säkerhetstänkandet vid korsningen mot väg 50 som han hade filmat och kommenterade.  Eftersom vi själva ännu inte åkt vägen vid detta tillfälle kunde vi inte ha så många synpunkter för stunden. Däremot har vi hört efteråt att man tycker att vägen inte blev så bra som man hoppats i korsningen, att man känner viss osäkerhetskänsla, att doseringen av vägbanan kunde varit bättre samt att skyltar som visar att vägen går till Olshammar saknas. Ingen hänvisning till att cykling kan ske på gamla vägen finns heller.

Slutord

Med ovanstående tackar styrelsen för det gångna året. Vi konstaterar att medlemsantalet har fördubblats och att vår hemsida är flitigt använd med över 60 000 öppningar. En Facebookgrupp med namnet Olshammar har startat, där många foton från förr finns upplagt. Det är både skolfoton, arbetsbilder, Ehns buss och många bilder av hur det såg ut från 1950 och framåt. Det kompletterar vår förenings målsättning att göra Olshammar till en attraktiv ort att bo på. Vi önskar den nya styrelsen all välgång för 2015 års verksamhet.

Sune Eriksson              Gerard Riem Vis                  Urban Karlsson

 

              Tommy Svensson                     Elisabeth Lennartsson

Möte 4 november 2014

Protokoll vid möte 4 november 2014 i skolan i Olshammar.

 

§ 44                     Mötet öppnades av Sune som hälsade välkommen, särskilt till vår gäst Mats Bergman som gjort filmen vi ska titta på.

§45                      Dagordning fastställdes.

§46                      Att justera dagens protokoll valdes Margareta Torbrand och Tommy Svensson.

§47                      Föregående protokoll från den 1 oktober lästes upp och godkändes.      

§48                      Mats Bergman är busschaufför och har filmat bygget av väg 50 och korsningen med väg 49. Han är kritisk till delar av vägbygget och påfarten till nya väg 50, och menar att det inte är en trafiksäker väg. Vi tittade på filmen och konstaterade att det finns brister. Det är ingen riktig påfart när man ska söderut på väg 50, utan det är lämna företräde. Nästan direkt är det sen en busshållplats där den avstigande måste gå längs vägen på högersidan ett stycke innan man kan korsa för att komma till Stjärnsund, den borde ha varit närmare infarten till Stjärnsund där sikten är bra och inget mitträcke finns.

 Likaså skymmer bussen söderifrån avfarten till väg 49 när den står på hållplatsen. Den som inte känner till vägen kan lätt missa avfarten. När man kommer ner och ska under bron är det stopptecken, det skulle kunna vara väldigt halt där när det är vinterväglag och man kan kana ut på 49:an när det kommer en bil från vänster. Ett ursprungligt förslag från 1996 anger att väg 49 skulle gå över väg 50, det man byggt är tvärtom. Det är nu bara att hoppas att de brister som finns inte kommer att orsaka någon olycka, själva vägen är ju efterlängtad för oss i Olshammar. Vi hoppas förstås att nya vägen kan bidra till att några fler skulle vilja bo här, nu när man kan arbetspendla på ett lättare sätt. Det finns heller inga skyltar från något håll som talar om hur man kommer till Olshammar, bara Karlsborg och Skövde anges.

 

§49                      Rapporter

a)      Urban hade gratisbuss till väginvigningen både från Olshammar och från Askersund. Sammanlagt var det omkring 60 personer som utnyttjade detta. Minst 150 personer var på plats när Landshövdingen invigde vägen. Kaffe och bulle serverades i blåsten och några regnstänk bjöd man också på.

b)      I kassan finns cirka 3600 kr

§50                      Hur klarar vi oss vid ett elavbrott på 3 dygn? Myndigheten för SamhällsBeredskap har en kampanj för en bättre planering. Vi beslutade att ordna ett möte 13 januari och ta reda på lite mer. Styrelsen får planera detta.

§51                      Mötesplan för 2015. Årsmöte blir 3 februari, medlemsmöten 3 mars och 14 april.

§52                      Vi beslutade att påtala att det fattas skyltar med hänvisning till Olshammar från väg 50. Det står Karlsborg som första ort.

§53                      Mötet avslutades.

 

Vid protokollet                                                                                     

 

Elisabeth Lennartsson

 

Justeras                                                                                                   Justeras

 

Margareta Torbrand                                                                           Tommy Svensson

Möte 1 oktober 2014

Protokoll vid möte 1 oktober 2014 i skolan i Olshammar.

§ 38                     Mötet öppnades av Sune som hälsade välkommen, särskilt till vår gäst Mikael Gilbertsson från Stjärnsunds gård.

§39                      Det är nu 20 år sedan som Mikael köpte gården, en ungdomsdröm som uppfylldes. Man har under åren utvidgat arealerna genom arrenden och köp. I början var det en spannmålsgård, men man behöver fler olika intäktsgrenar och inriktningar på verksamheten, för att kunna ha anställda på heltid. I dagsläget är man 20 personer som sköter det hela. År 2001 startade man äggproduktionen med 14 500 värphöns. Idag har man 110 000, varav 18 000 är ekologiskt inriktade och får gå ute och äta gräs. Det är 6 olika grupper med hönor i olika åldrar, och som genom olika fodergivor värper ägg som har olika klassning, t ex guldgula och aktivaägg. 65 % av fodret odlar man själva och dessutom köps ett koncentrat in, det är mycket viktigt att det ingår olika vitaminer så att hönsen mår bra och är friska och inte tappar fjädrar. De som värper särskilt gula ägg får foder från en alg. Varje höna behöver 12 gram kalk per dag.  Hönsen blir kvar tills de är ungefär 18 månader. Det krävs 250 hektar mark för att föda 18 000 hönor.

Man har också 135 vuxna köttdjur av några raser som går på olika betesmarker. Varje år blir det 7-8 tvillingfödslar, det vanligaste är naturligtvis en kalv. Korna räknas också som ekologiskt uppfödda djur, och man planerar att under hösten börja sälja kött i den egna butiken. Slakten och styckningen köper man av andra företag på grund av alla livsmedelsbestämmelser, men sen ska man sälja det packade köttet. I Örebro län finns inte små slakterier som finns längre norrut i Sverige, eftersom länet mest har varit inriktade på mjölkproduktion.

Gården odlas till hälften ekologiskt och resten som konventionellt lantbruk. Det är dyrare att producera utan besprutning, det blir mycket körning för ogräsbekämpning och växtföljder är viktigt. Det som klassas som ”Svenskt sigill” tillåts vara besprutat under viss kontroll. Varje år måste man lämna rapport över hur mycket fosfor som används på gården och redovisa hur överskottet används. Man har också anlagt flera fosforfällor, för att hindra att det läcker ut till sjön, bl a syns de senaste nära vägen vid Rude.

§40                      Grannsamverkan i området diskuterades. Det har varit några inbrott i Olshammar. Man kan titta på bilar som man inte känner igen och gärna skriva upp numret, kanske också fotografera. De brukar åka lite sakta och rekognosera och det ser ju lite misstänkt ut. Om man visar att man iakttar så brukar de som inte har rätt ärende dra sig undan och inte komma tillbaka. Fråga också om de letar efter något, det är effektivt. Det är också bra att såga ner höga buskar som skymmer för insyn till tomten, då kan de inte smyga in lika lätt. Ring gärna till Urban, Gerard eller Tommy och rapportera dina iakttagelser. Vi sätter upp telefonnumren på anslagstavlorna.

§41                      Rapporter:

a)      8 oktober kommer bussen med distriktssköterskan till centrum. Vi lägger upp tiderna på hemsidan.

b)      Vi har för dagen 60 betalande medlemmar och cirka 3600 i kassan.

c)       Vi har lagt ut om Loppis på lördag 4 oktober på hemsidan. Hoppas att det kommer folk också.

d)      Vägföreningen har köpt in ytterligare 3 gröna gubbar för att minska hastigheten på gatorna.

§42                      Nästa möte blir 28 oktober. Inget program för det finns för dagen.

§43                      Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:                                                                                    Justeras:

 

Elisabeth Lennartsson                                                                        Justeras på nästa möte

                             

Ladugårdsbesök maj 2014

Protokoll vid studiebesök den 20 maj 2014 på Aspa gård.

§ 37                     Det var uppenbarligen ingen bra dag att göra studiebesök på, eftersom vi bara blev 5 deltagare. Inget protokoll fördes, mer än att det antecknas att besöket som diskuterats under våren genomfördes. Björn Johansson hade svar på alla frågor och berättade om bygget av den nya ladugården, där kalvning sker. De dräktiga djuren tas in och går i olika fållor. När kalvarna har fötts flyttas de till små kalvbås och kossorna mjölkas under 3-4 dagar på råmjölken, som ges till kalvarna. Därefter flyttas korna ut i den vanliga mjölkladugården. Kvigkalvarna behåller man som rekrytering på gården, men tjurkalvarna säljs för uppfödning till andra gårdar. Man planerar att uppföra ytterligare en ladugårdsbyggnad, så att det blir effektivare drift och man inte behöver flytta djuren mellan olika stallar. Man har ansökt att få hålla 600 djur.

 

Vid protokollet:

                                                                                      

Elisabeth Lennartsson                                                                                                    

 

 

Möte april 2014

Protokoll vid möte 29 april 2014 i skolan i Olshammar.

§ 37                     Mötet öppnades av Sune som hälsade välkommen.

§38                      Dagordning fastställdes.

§39                      Att justera protokollet valdes Ann-Marie Lejon.

§40                      Dagens gäst var Siv Ahlstrand, som är ordförande i kommunens folkhälsutskott, i vilket det brottsförebyggande arbetet tillsammans med polisen ingår. På det sättet är det direkt kopplat till kommunstyrelsen, då det är ett arbetsutskott till Kommunstyrelsen. Det finns en BRÅ-arbetsgrupp inom kommunen med kommunala chefer och polisen. Inför stora arrangemang har man planering tillsammans med polisen, t ex om trafik och eventuella gatuavstängningar.

 Grannsamverkan finns på flera ställen i kommunen, och polisen tillhandahåller skyltmaterial, som klisterlappar att sätta på dörrar och större skyltar att sätta vid infarter och inom orter. Siv skaffar skyltarna som vi ska sätta upp runt Olshammar. Vi kan själva göra en ”ringlista”, alltså vem som ska ringa vem när något behöver informeras om, som gäller brottslighet. Det finns mycket att läsa på BRÅ:s hemsida: www.BRA.se/grannsamverkan.

Endast 26 av cirka 200 - 250 olika droger, som finns på Internet, är klassade som narkotika. Många ungdomar tror därför att det är ofarligt att prova. 2 ungdomar i Askersunds kommun har avlidit av att prova nätdroger, tyvärr är det nästan ingen information till allmänheten av hänsyn till de drabbade familjerna. Spritlangning är också ett problem, exempelvis att utländska lastbilar säljer från bilen, men också att resor går till Tyskland för spritinköp till försäljning.

Vi fick också ett tips om att den som kan behöva hjälp med gräsklippning kan söka hjälp av LISA-projektet för arbetslösa. Kontakta kommunens växel för upplysning om kontaktperson.

§41                      Föregående protokoll lästes upp och godkändes. Ligger på hemsidan.

§42                      Rapporter:

a)      Sköna Maj: Trubadurkvällen är klar på Olshammarsgården onsdagen den 28 maj. Tidningen kommer nästa vecka. Vår tipspromenad i hamnen den 31 maj: Frågorna är klara, affisch är skriven. Vi erbjuder fika för 20 kronor. De som vill hjälpa till kan baka bullar eller någon sockerkaka. Ersättning för materialet betalas ur föreningskassan.

b)      Vi har för dagen 39 betalande medlemmar och cirka 2200 i kassan.

c)       Vi har haft kommunens tekniska chef ute och diskuterat sommarvattnet. Troligen kan det bli en ledning under marken från hockeystugan med en tappkran  bakom korvkiosken. Då kan han också utnyttja ledningen på sommaren. Förhoppningen är att det blir ganska snart. Vi diskuterade en breddning av gatan vid dagiset så att bussen får bättre plats att släppa av barnen på säkert sätt. Dessutom att ta bort staketet vid gräsplätten vid macken, så det blir bättre plats för lastbilar som tankar.

d)      Håkan Jaldungs böcker om lokalhistorisk forskning finns nu i tre olika delar att köpa på Olshammarsgården. Mycket detaljerade och många foton.

§43                      Beslutades att Sune och Gerard deltar på kommunbygderådet den 7 maj. Frågorna är inskickade, det mesta är kvarstående, exempelvis cykelvägsskyltar vid gamla väg 49 och hastigheten genom samhället.

§44                      Resan till Beateberg 15 juni. Urban var inte med idag, men vi får lägga programmet på hemsidan och göra en affisch.

§45                      Nästa möte 20 maj. Vi beslutade att det kanske kan passa att besöka nya ladugården i Aspa istället för vanligt möte. Lisa ska kolla möjligheten.

§46                      Övriga frågor:

Förslag att vi ska kunna anordna valborgsmässofirande nästa år. Tas med i nästa års verksamhetsplan.

§47                      Mötet avslutades.

 

Vid protokollet:                                                                                    Justeras:

 

Elisabeth Lennartsson                                                                        Ann-Marie Lejon                       

 

mötet 25 mars

Protokoll vid möte 25 mars 2014 i skolan i Olshammar.

§ 28                     Mötet öppnades av Sune som hälsade välkommen.

§ 29                      Dagordning fastställdes.

§ 30                      Att justera protokollet valdes Gerd Karlsson.

§ 31                      Dagens gäst var Nils-Olov Tivemyr, som hade väldigt mycket intressant att berätta om varför fler människor bör starta med egna bin. Det är flera skäl: pollineringen av fruktträd och buskar för bättre skördar, honungen är god och nyttig och pollen kan användas i hälsoprodukter och mediciner och att de bygger vaxkakor som ofta används i kosmetiska produkter. På 1500-talet var ett kilo bivax värt lika mycket som 3 får. Skörden kan öka med upp till 15 % med bin i närheten, t ex blir äpplen rundare och större om alla sex pistillerna blir befruktade.

Bina är igång tidigt på våren, eftersom de är många som överlever vintern och snabbt blir fler genom att nya bilarver kläcks tidigt. I humlornas värld är det bara drottningen som övervintrar och därför tar det lång tid innan de förökat sig. Bin är ”blomstertrogna”, de håller sig till samma sorts blommor, medan humlorna hoppar över till närmsta blomma oavsett sort. På det sättet blir pollineringen bättre med bin. De flyger 3 kilometer från kupan när de ”jobbar”, så därför är det bra att inte ha för många kupor nära varandra, då man får mer honung per samhälle. Rapshonung är ljus och inte så smakrik, men skogshonung är mörkare och har kraftigare smak. Ljunghonungen är särskilt eftertraktad. 3-4 miljoner blommor får besök av bina för att tillverka 30 kilo honung, tala om ”flitig som ett bi”.

Bin har funnits i 1 miljon år, t ex fanns honung i Egyptens pyramider för några tusen år sen och den är fortfarande ätbar, men doften har försvunnit. Det finns tre sorters bin i en kupa: en drottning, omkring 200 drönare, som är hanar, och upp mot 90000 arbetsbin, som är honor, i ett kraftigt utvecklat samhälle. På våren är antalet arbetsbin omkring 10000. Livscykeln börjar i februari när drottningen börjar lägga ägg i yngelceller, upp mot 3000 ägg per dag. Före det har städarbin sett till att göra rent i cellerna, om det inte är rent läggs inget ägg där. När bina kläcks blir de först städbi i 3 dagar, därefter är de ambi och matar larverna. När de är 10 dagar får de prova vingarna utanför kupan, sen blir det att bygga vaxkakor när de är mellan 12 och 14 dagar gamla. När de är 18-19 dagar gamla får de ta emot leveranserna med nektar utifrån och sänka vattenhalten till under 20 % för att det ska bli honung. Sista fasen i utvecklingen i själva kupan är som vaktbi. Först efter 20 dagar får de bli dragbin och hämta in nektar och pollen. De levererar in nektar i en särskild ”mage” och som omvandlas till honung i kupan, den läggs i honungsceller för framtida behov. Om bina flyger till ”fel” kupa blir de fråntagna sin nektar och pollen de har med sig, men sen blir de utmotade av vaktbina. Hela denna stora process styrs av drottningens ferromoner, alltså dofter.

Framåt sommaren kan bina börja svärma, då tar drottningen med sig drönarna ut och parar sig med ett 30-tal av dem. En sådan parning räcker till ½ miljon ägg. Då är det viktigt att biodlaren tar hand om sina bin och sätter dem i en ny kupa och få ett nytt bisamhälle. Om de inte blir infångade så skickar de ut spejare för att hitta ett nytt ställe att bo i, och kan bosätta sig i en ihålig trädstam eller något annat skyddat utrymme. När de svärmar är de ofarliga, de har fullt upp med sig själva. Skulle man bli stucken av ett bi ska man snabbt skrapa bort gadden, annars fortsätter den att pumpa in giftet i huden. Ca 1 % är allergiska mot bistick, även den som inte reagerat tidigare kan bli allergisk när som helst. På våren har de inte så mycket att försvara och är oftast snälla. På hösten blir de mer aggressiva för att försvara honungen.

När den gamla drottningen har flyttat så börjar arbetsbina att dra fram en ny drottning, genom att mata en larv med drottninggele, så att hon växer kraftigt. Drönarna matas också av arbetsbina, men utför inget aktivt arbete i kupan. Arbetsbin är honor men får ingen drottninggele och blir därför småvuxna. En drönare kan inte sticka.

Det är ingen stor arbetsinsats att ha bin. Det räcker att titta till dem så de har mat över vintern och att se om någon sjukdom kommit in. Sen på våren sätter man på ”skattlådan” där honungen ska samlas. När det blir fullt i cellerna byter man skattlådan och så får bina jobba på en ny omgång. Det kallas att slunga honung, när kakorna töms på honungen, som då är rinnande och en eftertraktad delikatess. Den kan frysas och många biodlare tar fram nyslungad honung till julens fester. Nybörjare tittar för ofta till sina bin, som kan bli störda i onödan. Bäst är att låta dem sköta sig själva så mycket som möjligt. Kupor, redskap och bin får inte flyttas utan tillstånd av bitillsynsmannen.

Vi fick en ordentlig inblick i den fascinerande tillvaron i en bikupa. Ett stort tack till Nils-Olov Tivemyr för en mycket underhållande föreläsning!

§ 32                      Föregående protokoll lästes upp och godkändes. Ligger på hemsidan.

§ 33                      Rapporter:

a)      Sköna Maj: Trubadurkvällen är klar på Olshammarsgården onsdagen den 28 maj. Vi beslutade oss för att ha en tipspromenad i hamnområdet lördagen den 31 maj mellan 14 och 16. Kaffe finns att köpa i hamnstugan. Olshammarsgården är öppen. Inger gör frågor på temat vatten.

b)      Paketera Tiveden. Föreläsning den 27 mars för entreprenörer är inställd. Blir till hösten istället förhoppningsvis på kvällstid.

c)       Munkastigen Trailrun blir den 26 april med start på Olshammarsgården kl 11.

§ 34                      Arbete på vandringsleder:

a)      Munkastigen söndag 13 april kl 10 från Olshammarsgården. Vi får redskap där. Grillning vid Asplången cirka 12-13.

b)      Arbete på vår Norra Vätterleden blir 27 april. Samling kl 10 på Olshammarsgården. Avslutning med grillning vid Boviken klockan 13

§ 35                      Övriga frågor:

a)      Städdag i centrum, vi beslutade den 2 april klockan 17, samling vid macken. Fika efteråt på Olshammarsgården. Britt-Louise bjuder. Sopsäckar kan hämtas där också.

b)      Blomplantering i centrum. Olshammarsgården sponsrar penséer till lådorna, Inger och Gerd ansvarar för planteringen. Vi kan skaffa ett par vattenkannor och en kärra att dra vatten på tills vidare. Kommunen har antytt att vi kan få någon lösning på sommarvatten, styrelsen kolla det.

c)       Resan till Beateberg 15 juni. Till nästa möte tar Urban fram lite tider och program.

d)      Besök i ladugården i Aspa. Vi tror att det inte är riktigt färdigt ännu, men kontaktar för att hitta en lämplig tid.             

§ 36                      Mötet avslutades.

25 februari

Protokoll vid möte 25 februari 2014 i skolan i Olshammar.

§ 19                     Mötet öppnades av Sune som hälsade välkommen.

§ 20                      Dagordning fastställdes.

§ 21                      Att justera protokollet valdes Margareta Torbrand.

§ 22                      Ulf Nilsson och Jan-Olof Zetterlund från Askersunds Fotoklubb var dagens gäster. De visade några olika kameror och förklarade vad man kan göra med de olika modellerna. Man klarar sig ganska långt på en vanlig liten automatisk digitalkamera, för att det finns flera inställningsmöjligheter på dem men som man kanske inte lärt sig utnyttja. De hade också med sig en dator och visade exempel på hur samma bild kunde bli väldigt olika beroende på hur man placerade motivet i förhållande till kanterna, och hur det kunde se ut om man har en förgrund, exempelvis ett träd nära kameran, och vad man lägger skärpan på. Sen kan man också redigera bilderna i datorn med Photoshop Elements, som kostar ca 900 kr och är ett bra program. Picasa är ett gratisprogram som dock inte har lika bra möjligheter som Photoshop E. Bästa bilderna tar man när det är mulet.  Starkt solsken kan göra att hela bilden blir ”vit” eller konstig i färgen.  ”Vitbalans” räknas i Kelvin och betyder att det är mer blått i en bild i skugga än i solljus. Fotoklubben har också egna fotokurser för sina medlemmar, så bli gärna medlem hos dem. Många frågor som ställdes fick svar och vi var nog alla nöjda med ”fotolektionen”.

§ 23                      Föregående protokoll lästes upp och godkändes. Ligger på hemsidan.

§ 24                     Rapporter:

a)      Sköna Maj: Trubadurkvällen är klar på Olshammarsgården den 28 maj. Sune rapporterade från arbetsmötet att program med inriktning på fiske och trolling vore önskvärt. En tipsrunda ingår och pågår hela veckan så man kan åka på flera olika ställen och fylla i sitt startkort. ICA i Finnerödja fyller 102 år. I Undenäs lyckades man rädda macken från nedläggning för ett par år sen och nu byggs den ut med en pizzeria, det gäller att ha tur med kontakter och vara envis. Vi hade några uppslag vad vår förening skulle kunna göra, men inget beslut fattades.

b)      Paketera Tiveden. Det blir en föreläsning den 27 mars för entreprenörer och intresserade av turism. Det handlar om hur man lyckades göra Göta Kanal till en turistattraktion. Vad kan Tiveden lära av det?

c)       Ekonomin är stabil, men vi måste betala skatt för något sen år 2011. Gerard följer upp detta.

§ 25                      Till ombud för Grannsamverkan valdes Gerard Riem Vis med Sune Eriksson och Urban Karlsson som assisterande. 

                              

§ 26                      Övriga frågor:

Nästa möte 25 mars. Vi ska kolla om det kan bli ett föredrag om biskötsel, eventuellt om Nils-Olov Tivemyr kan komma.

Skyltar om hamnen och kaffekopp borde sitta vid infarterna. Styrelsen får kolla vad som är möjligt och vad det kostar i så fall.

§ 27                      Mötet avslutades.

 

Vid protokollet: 

Elisabeth Lennartsson 

Justeras                                                                                

 Margareta Torbrand

                             

Årsmötet 28 januari 2014

Protokoll fört vid årsmötet 28 januari 2014

 

§1 Mötet öppnas

§2 Dagordning fastställs.

§3 Till mötesordförande valdes Sune, mötesekreterare valdes Lisa och till protokollsjusterare valdes Marianne Ottosson.

§4 Beslutades att mötet varit riktigt utlyst enligt stadgarna.

§5 Verksamhetsberättelse, kassaberättelse och revisionsberättelse lästes upp och godkändes alla. Vi har lyckats göra ett litet överskott på 1057 kronor.

§6 Mötet beslutade bevilja styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

§7 Fastställande av medlemsavgift för 2014. Beslutades 50 kr per person, 80 kr för familj. Betalas helst till bankgirot, på grund av att banken inte vill hantera kontanter. BG nr: 873-5839. Diskuterades om vi kan dela ut inbetalningskort i postlådorna samt ett följebrev, så att fler kanske vill bli medlemmar. Kassören fick i uppdrag att kontrollera hur det ska gå till.

§8 Till kassör för 2 år omvaldes Gerard Riem Vis.

§9 Till ledamöter i styrelsen för 2 år omvaldes Tommy Svensson och Urban Karlsson. Kvarstår gör Sune Eriksson och Elisabeth Lennartsson.

§10 Till ersättare i styrelsen för 1 år omvaldes Ben Dhrif.

§11 Val av 2 revisorer för 1 år.  Omvaldes Britt-Louise Otter och Jan-Olov Karlsson

§12 Till revisorsersättare 1 år omvaldes Inger Karlsson.

§13 Rapporter:

 ”Paketera Tiveden”. En informationsdag om hur turistföretag kan utnyttja bokningsservice på

Internet för att få hjälp med ”turistpaket” 5/2 i Tiveds skola

Från Länsbygderådet  där vi är medlemmar:  Elisabeth är tillfrågad att vara ersättare i styrelsen för

2014.

 

§14 Grannsamverkan.

 Polisen vill att vi ska välja ett huvudombud och två assistenter som får utbildning hos polisen under

våren. Tas upp på nästa möte.

 

§15 Nästa möte blir den tisdag 25 februari. Då kanske vi kan få medverkan från Askersunds

Fotoklubb. Alternativt inslag kan vara om biodling. Tommy har föreslagit att ordna en fotokurs för att

kunna ta bättre bilder. Vi undersöker om intresset nästa möte.

 

§16 Övriga frågor: Mycket grenar hänger ner över Heidenstamsvägen, det går inte att köra med buss

där. Lisa kontaktar Munksjö AB som äger marken, så man får se vad som kan göras.

 

Mötet ajournerades en stund för smörgåstårta och cider samt kaffe och kaka.

 

§17 Vinnare av fototävlingen.

 Efter att ha tittat genom bilderna några gånger och mycket funderande röstades en vinnarbild fram

 av deltagarna. Det blev bilden ”Vätterns kraftiga vågor i skymningen” av Robin Eriksson, Östansjö.

Den fick 39% av rösterna. Bilden med vitsippor från Kvistudden fick 24%, utsikten över Vättern från

Björstorpsvägen fick 15%, samt 3 övriga bilder fick var sin röst. Priset är ett presentkort från

Olshammarsgården på mat för 2 personer.

 

§18 Sune avslutade mötet.

 

Olshammar 28 januari 2014.

 

Vid protokollet:                                                                                    Justerat:

 

 

Elisabeth Lennartsson                                                                        Marianne Ottosson

 

                                                                                                                   

                                                                                                                    

Bilden från röjning av Munkastigen 2013. Belöningen för jobbet är hamburgare

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

06.05 | 10:11

Mest är det båtstölder eftersom det finns många båtar och stor hamnverksamhet. Det är de stora dyra som försvinner. Dumpas skräp och skrotbilar ibland

...
06.05 | 09:52

En fråga. Jag skriver om kriminalitet.
Hur ser det ut historiskt. Hur ser kriminaliteten ut i Olshammar. Stort och smått.

...
30.04 | 10:28

Det går säkert att få fram. Kan du meddela namn och ev födelsedatum på mormor till lisa.olshammar@gmail.com så försöker vi hjälpa dig

...
29.04 | 16:58

Hej min mormor är född i olshammar 1878 , jag undrar var i olshammar man bodde då , mormors far var tegeldräng , jag har alldrig varit i olshammar, ska nog t

...
Du gillar den här sidan